» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

wbevmbi w`bwjwc Avwg fvjv bB

Zmwjgv bvmwib

1994| `k QvoZ eva nb Zmwjgv| wbevmb cvVvbv nq ZvK| cvVvbv nq AwbqZvi `k| h `k Zvi wbRi bq, h mswZ Abi, hLvb Avxq^Rb, ez, my`, myRb KD bB Zvi, mLvb| wbevmbi Amn hYv dzU DVQ Zvi jLvq, Kjg, Kjvg| AvRxebxi GB ce Zmwjgv wjLQb `k Qvoevi ci h AwbqZvi c_ wZwb cv evovb mB AwbqZv Avi wbik hvvi ARvbv M| mvvwnK KvMR cvVK`i Rb Zmwjgvi AvRxebxi G AskwU avivevwnKfve GB msLv _KB cKvwkZ njv hv evsjv`ki Kvbv cwKvq GUvB c_gt

KnvK kni _vgvi ci wegvbi cU _K AvgvK mevi AvM ei Ki wbq Avjv`v wmuwo w`q Lvjv AvKvki wbP bvwgq Avbv njv| AvgviWvg wegvb e`ii wbivcv ix`i hvMmvRk ILvbI ZvB Kiv nqwQj| h c_ hvxiv hvIqv Avmv Kie m c_ Avgvi Rb bq| KviY Kx? KviY Avwg mvaviY KvbI hvx bB| G gyn~Z weki kxl msev` Avwg, wkivbvg Avwg| wegvbi cv``k GKwU jvK `uvwoq wQj AvgvK Awfev`b RvbvZ| jvKwU nvZ evwoq nvZ wgwjq wbRi bvg Rvbvjv Mvwe MBmgvb, myBwWk cb Kvei cwmWU| cv``k GK SuvK cywjki MvwoI `uvwoq wQj| AvgvK KvbI GKwUZ Zvjvi m m wbiχki w`K QyUZ jvMj, mvgb wcQb AbKjv Mvwo ZLb wec`Nwi cuv cuy evRvQ| Avwg nKPwKZ

evsKK wegvbe`i bgB Avwg gv_vi KvcowU dj w`B| KvcowU gv_vi Ici Lye fvix nq Pc emwQj| KvcowU dj w`q wbRK Avgvi Lye nvjKv jvM| AbK w`b ci hb Avwg Avwg nqwQ| GKwU Akxj AveiY AvgvK XK ivLv nqwQj mwU mwiq mwZKvi Avwg ewiq Avwm cw_exi Avjv nvIqvq, Avwg gywi kvm wbB| h Avwg QvUejv _KB eviKv ci ev gv_vq Iobv Pvwcq c`v Kivi Nvi weivax wQjvg, mB AvgvKB w`bi ci w`b AveZ _vKZ nqQ| Gi Pq eo jv Avi Kx AvQ! Aek GKwUB mvbv h m AveZ nIqv KvbI agxq KviY wQj bv, wQj gZz _K euvPvi Rb| Avgvi wbRi gv_v _KI gv_v XvKvi wmvwU bvgwb, bgQ Abi gv_v _K| Kej AvgvK euvPvbvB bq, AvgvK euvPvZ h gvbyljv GwMq GmQ, Zv`iI euvPvbvi `vwqZ Avgvi KuvaB wQj| Kuva bv ej Avmj gv_vq ejvB fvjv| gv_v XK wbRi gv_v ay bq, AbKi gv_vB bvwK iv KiwQ|

gv_vi Kvco mwiq djvi m m Avgvi w`K nvZ evwoq w`jb GKRb APbv f`jvK| jvm Gvimb ev GB RvZxq bvg| ejjb, wZwb myBWbi ciiv gYvjq _K GmQb| Zuvi cvk AviI GKRb APbv f`jvK `uvwoq wQjb, wZwbI nvZ evovjb| wZwb D wKQy GKUv, myBWbi cywjk evwnbxi cavb| `yRbB mv`v, `yRbiB mvbvwj Pzj| `yRbB GKB m dvKvm, fq Ges fvebvq| `yfvebvq ejvB fvjv| `yRbiB Kuva ev gv_vq ev gv_vq i`vwqZ, Zv `yRbi PvL `LjB evSv hvq| f`jvK `yRb Oi m nvZ gjvZ gjvZ wbR`i cwiPq w`jb, Mjvi ^i AbKUvB wbPz| O Gw`K Iw`K ZvKvQb| VuvU wZ nvwm| PvL GKB m Avkv Avi Avqk| jvm Avi D Avgv`i wbq Mjb Avovj, wegvbe`ii fZiB `yRbi Rb `ywU Ni fvov KiB iLwQjb, XzwKq w`jb| Gwkqv _K BDivci w`K hvIqvi Rb h wegvb PoZ ne, mwUi AbK `wi| myZivs wekvg Kiv| wekvg Kiv ejjB wK Kiv hvq| Kv̇K Nyg bvge PvL! PvL Zv Nyg fzj MQ| kixii cwkZ i ZK ivgKc AwbwwZ Avi wbwwZi `v`yj `vjv| wekvg K `e AvgvK! wbRi NiwU iL O Pj Gjb Avgvi Ni| G mgq OiI wekvgi KvbI cևqvRb bB| cևqvRb K_v ejvi| Kv_vq hvwQ, Kx nQ, Iuiv Kviv, Iuiv Kb G wbq AvgvK A A wKQy ejjb| Avgvi, j KiwQ, Lye Rvbvi BQ nQ bv KvbI wKQyiB bvwo b| gb AvPgKv Avh GK ckvw Avgvi, hb Rxe AvgvK gvwU Pvcv `Iqv nqwQj, mB fqsKi AKvi _K cvYcY Avwg DV GmwQ| G Avgvi bZzb Rxeb| G Rxeb RMZi mKj `ywv _K AvcvZZ gy| gy eU, wK wPbwPb Ki GKwU wPv Avgvi Rvbvjvq PoB cvwLi gZv PwKZ emQ|

f`jvK `yRb Avgv`i wekvgi eev KiQb, wbR`i wekvgi Rb Av` wK wKQy KiQb, Avgvi Lye RvbZ BQ Ki| bv, Iuiv wKQyB KiQb bv| Iuiv AvgvK cvnviv w`Qb Ges cvqPvwi KiQb| cvnviv Ges cvqPvwii evBi AvcvZZ Iu`i Avi KvbI cwiKbv bB| wK Avwg bv nq wi em AvwQ, Nwoi KuvUvi Zv Avgvi gZv em _vKvi mgq bB| KuvUv, hZB Avgvi gb nvK bv Kb h GK cvq `uvwoq AvQ, Avmj bB, `ovQ, bv `ovjI AZ nuvUQ| nuvUZ nuvUZ Aekl Kv_vI bv Kv_vI cuQvQ| hLb cuQvQ, f`jvK `yRb mcY AvgvK we`wk wegvbi c_g kYxi GK Kx `y b^i Avmb ewmq `b, wbRiv GK `y-nvZ `~iZi gaB _vKb| wegvb hvQ AvgviWvgi w`K| XvKv _K myBWb wK evsKK Avi AvgviWvg Nyi hZ nq? bv, Zv nq bv| Ze wbivcv wbq wbwkw`b bkv Kij Zv nq| Avwg wVK Kx Kie eyS cvB bv, Oi mv_ M Kie, Rvbvjvq gNi IovDwo `Le, wKQy cie, bvwK PvL eyR q _vKev ev Nygvev! GK GK Ki meB KiZ BQ Ki, Avevi wKQyB KiZ BQ nq bv| fZi wiZv Ges GKB m GKaibi AwiZv gNi gZ fvmZ _vK| wegvb hb AbKvj Pje ej cY KiQ| AbK mgq gb nq, wegvb wei nq AvQ, mvgb wcQb GK Bw boQ bv| KvbI gvwUi Avfvm cZ evi evi Rvbvjv w`q wbP ZvKvB| cv Avgvi wbkwck Ki gvwU k Kivi Rb| h KvbI gvwU wK! nqZ h KvbI gvwUB|

AvgviWvg wegvbe`i bgB ZwoNwo AvgvK wfAvBwc jvD bIqv nj| jvD cvq duvKv| `yRb jvK wQj em| Ggb fve AvgvK emZ ejv njv, hb KD bv `LZ cvi| KD hb eySZ bv cvi, K Avwg, Kx Avgvi bvg cwiPq, AvgvK Ggbfve AvMj ivLb jvm Gvimb Ges D eBib| wec`i K` _K hZ `~i hvwQ, ZZB ckv nQ f`jvK `yRbi gyL| nVvr fq KU hvIqv ckv gyL Kzb evo| gv_vi Ici Uwjwfkb PjQ mk, Iw`K jvm Avi D-Gi fxZ, wewZ, wevwiZ PvL| Oi BwZ Avgvi PvL Pj hvq Uwjwfkb, Lei, wkivbvg, QweZ| c`v Ryo Avgvi Qwe, Avi gygy Lei Zmwjgv `k QoQ, myBWbi c_ iIbv nqQ| Kv_vq hvwQ Avwg, Kb hvwQ Zv weki Rb Riwi KvbI Lei nZ cvi bv, Zv wekvm KiI Avgvi AyZ GK wkniY RvM| gZzKzVzwii AKvi _K wbRK ei Ki Gb hw` `wL Avjvq Sjgj KiQ Pviw`K, Avi Avwg Zv gwiBwb, eis Lye ewk Rxe Avwg, Ze Avgvi nqZ `b evo, wK wbivcvi Rb huv`i b Kiv nqQ, `b dzwiq wMq Zuv`i wK Avcv`gK Vvv nq hvq| wfAvBwc jvD _K AvgvK Quv gi Zzj wbq e`ii wbPZjvq KvbI GK Rbk~b wbivc` KzVzwiZ ewmq ivLb KzjKzj Ki NvgZ _vKv, wZiwZi Ki KuvcZ _vKv wfb`wk f`jvKiv| O fvejknxb ZvwKq _vKb| Avwg DwRZ| evSvZ PvBwQ, GLvb KD AvgvK Lyb Kie bv| GLvb GB we`wk wegvbe`i evsjv`ki gvjviv KD aq Avmwb| myZivs Zvgiv myZv wXj Kiv, AvgvK hgb BQ Nyi eovbvi ^vaxbZv `vI| bv, myZv wXj wKQyZB KiZ ivwR bb Iuiv| k Ki jvUvB nvZ em Iu`i _vKZB ne, Iuiv bv PvBjI|

wK Iuiv hv PvBwQjb cP, Zv NU GKmgq, mgq nq wegvb Povi| AvgviWvg _K Knvgi c_ hvv i nq| Knvg kniwU mK Avgvi vb mwZ ejZ wKQyB bB| kniwU h KvbI kni| hw` AvgvK ejv nq, h, ZvgvK GLb KmyjyKz ev KwfKvBi kni hZ ne, gv_v bo AvgvK mvq w`Z ne h wVK AvQ, hvev| wbRi Rb `k ev kni cQ` Kivi ^vaxbZv AvgvK `Iqv nqwb| wbRi cQ` XuvK Ges Abi cQ` XuwK Mjv Qvov Avgvi KvbI Dcvq bB| cvY euvPvbvi RbB me AvqvRb| AvcvZZ Avwg nviK`i bvMvj _K cvY`vqxi Avkևq| G K_v fzj hvq gb, gbK gb gb agK iY Kwiq w`B| KnvK kni _vgvi ci wegvbi cU _K AvgvK mevi AvM ei Ki wbq Avjv`v wmuwo w`q Lvjv AvKvki wbP bvwgq Avbv njv| AvgviWvg wegvb e`ii wbivcv ix`i hvMmvRk ILvbI ZvB Kiv nqwQj| h c_ hvxiv hvIqv Avmv Kie m c_ Avgvi Rb bq| KviY Kx? KviY Avwg mvaviY KvbI hvx bB| G gyn~Z weki kxl msev` Avwg, wkivbvg Avwg|

wegvbi cv``k GKwU jvK `uvwoq wQj AvgvK Awfev`b RvbvZ| jvKwU nvZ evwoq nvZ wgwjq wbRi bvg Rvbvjv Mvwe MBmgvb, myBwWk cb Kvei cwmWU| cv``k GK SuvK cywjki MvwoI `uvwoq wQj| AvgvK KvbI GKwUZ Zvjvi m m wbiχki w`K QyUZ jvMj, mvgb wcQb AbKjv Mvwo ZLb wec`Nwi cuv cuy evRvQ| Avwg nKPwKZ| G iKg Awfev`b Acv Ki _vK eo KvbI `ki ivRv-ivwb ev ivcavb`i Rb| Avwg wbZvB mvaviY gvbyl, Avgvi Rb GB AvqvRb AvgvK Kgb fq awiq `q| e`iB Kv_vI bvgvbv njv AvgvK, Kv_vq, Zv Avgvi mva bB eywS| gvMviUv DMjvm, myBWbi ciivgx AvgvK ^vMZ RvbvZ `uvwoq AvQb mLvb| A`~i KqKk mvsevw`Ki w_Kw_K wfo, dUvmvsevw`Kiv nvZi Kvgiv ZvK Ki AvQ Avgvi w`K| Sjm IVvi AvMB Avovj Pj Gjv| evsjv`k _K wbivc` AvgvK myBWb wbq Avmvi Rb ciivgx KqK gvm ai cwikg KiQb| Zuvi D`vM mv_K, Lye ^vfvweKfveB gyL Zuvi Zwi nvwm| O GwMq Gm gvMviUvK wbRi cwiPq w`jb| gvMviUv `wL meB Rvbb, meB bL`cY K Avgvi Qvqvmx nq Kvb `k cvwo w`qQ, Kb w`qQ| m h KvDK bv KvDK _vKZB ne| h gvbwmK I kvixwiK Aev Avgvi wQj, m Aevq GKv gY Kiv Ame! gxi GB RvbvUzKzi Ici O AviI Rvbv Pvwcq w`jb| ejjb, BsiwR fvlvq hnZz Avgvi fvjv `Lj bB, ZvB wZwb m GmQb AvgvK mvnvh KiZ| GI ejjb h ZuvKI fxlY iKg mZKZv Aej^b KiZ nqQ, GgbwK Zuvi x, whwb GLb `ki evBi AvQb, ZuvKI wZwb Rvbvbwb h wZwb Avgvi m GmQb| gvMviUv DMjvmi gyLvgywL O Avi Avwg em, KvQB K_v ejv `~iZ Mvwe MBmgvb| gx g~jZ hv RvbZ PvBjb, Zv nj, c_ KvbI Amywea nqQ wK bv| GLb Kv eva KiwQ wK bv| Avgvi nq hveZxq Di O w`jb| GLb Avgvi Kx cwiKbv, fwelr mK Kx fvewQ ZviI Di wKQyUv O Ges wKQyUv Mvwe| O Kwb AvQb? myBwWk cb Kve AvgvK KzU UzLvjw cyivi `e, mw`bB RbmyL Avgvi AvbyvwbK DcwwZ, wVK nj AZ mw`b Aewa O _vKeb| ciivgx wZ nm Oi wmvi cksmv Kib| Gevi? mvivw`b ai AcgvY mvsevw`K`i m Avwg wK K_v ej bvwK ej bv gvMviUvi ck| mwUi wmvI Gj Mvwe Ges Oi KvQ _K| bv, G gyn~Z KvbI mvsevw`Ki cևki Di `e bv| ciivgx, Avgvi aviYv, wbwZB feQb, Avwg Aejv Amnvq bvix, Ges Avgvi hveZxq fvebvwPv Ges KgKv Avgvi Avkcvki cyil-myn` viv cwiPvwjZ nq| e`i evKi co _vK Drmvnx mvsevw`K`i `j| Iu`i gyLvgywL njb gvMviUv DMjvm wbR| AvgvK wcQbi c_ w`q ei Ki wbq Avmv nq, hb wUwKwU KD QuyZ bv cvi|

Gici Mvwoi eni Avgvi Mvwoi mvgb wcQb QvU| cuv cyu Ki kni cKwZ Ki AvgvK wbq QvU Kxmi w`K Kvb w`K Avwg wKQy Rvwb bv| Lye A^w nq Avgvi| Kej Avgvi Rb GB wekvj eevi Avwg KvbI KviY LuyR cvB bv| cvwim `Lv PvL Avgvi, GB PvL PgwKZ nq bv Knvg kni| O `yPvL KZnj wbq Rvbvjvq hZUzKz `Lv hvq kni, `Lb| gb Avgvi KuvUv dvUvZ _vK Oi GKwU evK, GgbwK Avwg Avgvi xKI RvbvBwb h Avwg GLvb GmwQ| Kb O Zuvi xK Rvbvbwb? Avgvi m `k _K myBWb Aewa Zuvi Avmvi eevwU Zuvi Rb K Kij, Kb Kij! myBWbi iv`~Z, hZ`~i Kvb Avm Lei, Iw`K _K eevwU KiQb| myBwWk miKvii KvQ _K `yUv wegvb wUwKU MQ| GwU iZc~Y GKwU NUbv wbqB| wK G NUbv cwievii NwbRbi KvQ Mvcb ivLvi Kx KviY _vKZ cvi Oi! Ze wK O fveQb wZwb cևgv`wenvi GmQb Avgvi m| hw` KviI GKRbi AvmZB nZv Avgvi m, Avgvi evev AvmZ cviZb| G mgq Avgvi mePq ewk fvjv jvMZv hw` evev KvQ _vKZb| XvKv wegvbe`i evevi Agb Amnvq `uvwoq _vKvi QwewU Ki ayjv nvIqv Qwoq w`q hvq| BsiwRZ mvwnZ iPbv Kivi vb Avgvi bB| BsiwR fvlv wPiKvjB Avgvi KvQ we`wk fvlv, GwU Avgvi gvZfvlvI bq, gyLi fvlvI bq| GwU w`q Avi hv dvUvZ cvwi, LB dvUvZ cvwi bv| wK `bw`b cևqvRbxq KvRKg Pvwjq wbZ cvwi, G welq m`n bB| Lye cևqvRb nj `vfvlxi eev ne| dv `LwQ Lye Kg jvKB BsiwR ejZ Rvb| bvgKiv jvKivI w`we wki DuPz Ki Rvwbq `q Zviv BsiwR Rvb bv| G wbq KviI KvbI msKvP bB| cևqvRb nj `vfvlxK WK Avb, wK BsiwR RvbZB ne, wkLZB ne Ggb ZvwM` KD Abyfe Ki bv| G iKg hLb fvewQ, Mvwoi mvgb _K GKRb cywjk Awdmvi wcQb ZvwKq wRm Kib, Avcbviv wK GK evwoZB _vKQb? Avwg wKQy ejvi AvMB O `Z Di w`jb, nuv wbqB| Avgvi m`n nq cywjk AwdmviwU fveQb, KvbI Mvcb mK Avgv`i ga AvQ| Oi DcwwZ nVvrB Avgvi KvQ AwZwi gb nZ _vK|

Mvwo _vg GKwU evwoZ| evwo fwZ cywjk| G evwoZ AvgvK AvcvZZ _vKZ ne, Mvwe ejj| evwowU GK myBwWk jLKi evwo| jLKi bvg Bqvb nbwiK myqvb| bvgjv Avgvi Kvb XvK wVKB, wK XzKB ewiq hvq| bvgjv hnZz gv_v Aewa cuQvq bv, ZvB gb ivLvI me nq bv| wegvbi cU _K wbivcvi Rvj dj ai Avbv myUKm cywjki D`vM bvgvbvi eev nq| Mvwo _K evwo| Avgvi Ges Oi `yUv myUKmB GKwU kvevi Ni XzwKq Mvwe ej w`j, GUvB AvcvZZ Avcbv`i kvevi Ni|

Avcbv`i gvb? Avwg PgK DwV|

Avcbv`i gvb Avcbv`i| Avcbvi Avi Oi|

Avwg Avi O GK Ni _vKe Kb?

wZ `uvwoq _vwK| mviv kixi, gb ck| Mvwe, Rvwb bv, VuvU Kb Szwjq ivL Ggb GKwU nvwm, hwUi Abyev` Kij `yBB nq, Ac֯Z Ges PZzi| cևki KvbI Di bv cq GB evKjv ejZ ejZ j Kwi va QjK QjK DVQ K _K| Avgv`i Zv GK Ni _vKvi KvbI mK bB| `k _K GKm GmQ ej wK G iKg AyZ wKQy fveZ ne!

OK Ljbvi ci ga h NiwUZ `vZjv weQvbv cvZv, Bqvb nbwiKi evPv`i Ni, mwU `wLq w`j Mvwe| O we`k AvMI GmQb, _KQb| Zuvi KvQ, G`i Ni`vi, G`i AvPvi eenvi wKQyB wbqB `~ii ej gb nQ bv| j Kwi, O `vZjv-weQvbvi Ni Mjb, Mvwei aviYvK bv NywPqB Mjb| m NvPvbvi fvi wK Kej Avgvi! Mvwei VuvUi KvYi nvwm gygy cvvQ| Ggb fwZ K_v ej, nvZ ivL Kuva, QyU Avm, Rwoq ai Mvj Pzgy Lvq, gb nq e eQi m AvgvK Pb, ay PbB bv, hb Avgiv AbKKvji ez ev Avxq| Gme Avgvi AvoZv cPzi, wKQyZB KvDK Pzgy LvIqv Zv `~ii K_v, Rwoq aivI wVK me bq| Mvwei GLb cP eZv| iwWI Uwjwfkb GLb gvMZB mvvrKvi w`Q m| mvvrKvii duvK duvK GevwoZ Xuy w`q hvQ| UzKiv UzKiv K_v ejQ| cywjki m, gvS gvS Avgvi Avi Oi m|

Zzwg wK wjLQv wKQy? jLK gvbyl, jLv Qvov _vKZ wbqB Amywea nQ|

Mvwe ejZ _vK, PvBj GLvbI Zv jLvjwL KiZ cviv!

Kx Ki!

DV wMq Ab KvbI Ni _K GKMv`v KvMR Kjg wbq Gm Avgvi mvgb iL Mvwe ejj, Avkv Kwi AvcvZZ GZB ne| KvjB Avwg cPzi KvMR Kjg wbq Avmev| AvwiK jvK Mvwe, m`n bB| wK wjLZ ejjB Zv jLv nq bv| ZvQvov Avwg h AbKKvj Avi nvZ wjLZ cvwi bv, KwDUvi wjL Afm nq MQ! Avgvi GB AcviMZv wbq Mvwb Kg bq Avgvi| jLK nj h KvbI cwiekB jLvi gZv _vKv PvB|

Zvnj i Ki `vI|

Mvwei GB i Ki `vI-Gi ga KvbI Mv Sjgj Kiv wKQy AvQ| GKUv Avb`i NvY cvB|

wVKB Zv, evwoZ em wKQy jLvjwL KiZB Zv cvi| Mvwe Ges O `yRbB Avgvi jLv welq Ggb Mxi myi K_v ejZ i Ki h gb nq Avgvi cwZwU Ai k evKi w`K ZvwKq AvQ MvUv wek| wekK hb KiYv Ki njI wKQy `vb Kwi| Avn, Kx gZveZx mi^Zx Avwg!

nvZ wjLZ cvwi bv GLb| wgbwgb Kwi|

ԆKb? Mvwei PvL GKMv`v weq|

KwDUvi wjL Afm| bjv m, b GKUz bv kvbvi gZv Ki ZvKvjv| Kvb GwMq wbq Gm AviKevi bZ wMqI bjv bv| eis PwKZ wKQy GKUv gb covq mB wKQy GKUv wbq cojv|

Ԇkvbv| GKUv K_v ZvgvK AvMB ej ivLv `iKvi| Gw`K Iw`K ZvwKq MjvUv LvUv Ki Mvwe ejj, KLbI wbRK KwgDwb ejv bv| KLbI wbRK bvixev`x ejv bv|

ejv Kx, mgvRZ wekvm Kij Kx wZ?

cwg KwgDwbRg evR k|

wK bvixev`x eje bv Kb? Avwg Zv bvixev`xB|

Mvwe VuvU AvOzj w`q, AvMi gZ Mjv wbPz Ki ej, mveavb, Avi DPviY Kviv bv| bvixev`x`i GLvb KD cQ` Ki bv|

KviY Kx?

Iiv me cyilwelx, mgKvgx|

ayZ| evR K_v|

evR K_v bq| Avgvi K_v kvbv| Zvgvi Rb fvjv ne|

Mvwe Pj hvq| Avgvi gb wZwZwei nq _vK|

(Pjet)


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ