» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

Si cov iva bq Kej SoI djyb Avc`

wmivRyj Igi

ewi AbZg ^KxqZv nQ, m wbqZ bZzb Kvbv wKQy aviY Ki, msiY Ki Ges msiwZ welqK Ab ewZ Uvdvi Kivi Pv Ki| aviY-msiY-Uvdvii GB aibUvB Avmj mswZ| mswZ ejZ Avwg AviI mnR eywS, hv RxebK meY Rwoq ivL, KvbvfveB Qvwoq ivLv hvq bv, Zv-B mswZ| mswZ PPvi dj| PPvi cvwZvwbK gvag wkv| mijxKiY Ki ejv hvq, hviv mswZZ F, ZvivB wkwZ| Avevi wkwZivB mswZi mnRvZ agi Uvb wkv Dbqb Drmvnx nq IV| wkvi Dbqbi Rb wbgvn AvMnx`i Avgiv we`vrmvnx ewj|

mswZi weKvk wkvi Dbqb-cwqvwU mivmwi RwoZ| weKvk Avi Dbqbi KvwZ I cwgZ wfkbvwi icwUK RvwZi cwicwZ `kgvb Ki Zvj GKwU ivi ivRbxwZ| GKK_vq ivRbxwZB wkvi wbqvgK, mswZi ZˡveavqK| wkvi egvwK ic AvQ| Ab me ici evBi Kej cvwZvwbK wkv wbq Avgv`i ivRbwZK miKvi Pwjk eQi ai wbii D`vM I Pv PvwjqQ, PvjvQ| AbKvsk mdjI nqQ| Ze mgmv GLbv weivwRZ| wkvi Dbqb weivRgvb mgmvewji ga wkv_x`i Si cov GKwU| GK iva Kiv I gvbmZ wkvi Dbqb miKvi MZKvj (11-09-2011) GKwU cwic Rvwi Ki| wkv gYvjqi cwici mvi ee: Si cov iva I gvbmZ wkv wbwZ KiZ emiKvwi wb gvawgK I gvawgK we`vjqi wkv_x`i Rb `ycyii Lvevi `Iqv ne| wbtm`n GwU GKwU f I gnZx D`vM| Rjv ckvmK gvVchvq KgiZ wkv wefvMi KgKZv`i mg^q emiKvwi gvawgK we`vjqi cwiPvjbv KwgwU, we`vrmvnx ew, zji cvb wkv_x I mQj AwffveK`i mnvqZvq wkvcwZvb GB D`vMi mdjZvi gyL `Lve ej miKvi gb KiQb| GwUK GKwU mvgvwRK Av`vjbi ic `IqvI ne ej Avkv Kiv nQ| mvgvwRK Av`vjb ic `Iqvi c~e mvgvwRK-mvswZK-ivRbwZK cvcU weePbv KivUv Riwi| Gi cvcU wbqB AvRKi wbei AeZviYv| mswZi weKvk h wkvK nvwZqvi fvev nq A_ev h wkvi dj ivRbwZK mswZ Avgv`i gvS eic weKwkZ nqQ, mB cvcUK weePbvq wbqB wkvmswk`i GMvZ ne| GwUK Gwoq ev A^xKvi Ki wkvi gvb Dbqb Ggb Kvbv cK nvZ wbj IB ivRbwZK mswZi Mvm Zv kl nq hZ cvi| ivRbwZK mswZ ejjvg G Rb h, wkvi eevcbvq ivRbxwZ GLb AvgvVckvmb-kxl Rwoq AvQ| Ggbfve Rwoq AvQ h GK Avi gvUB AvjMv Kiv hvQ bv| ivRbxwZ Avi mswZi ^KxqZvi KviYB wkvi eevcbvq ivRbwZK-mswZ AuvUmuvU Ki jM AvQ| Avgv`i `ki ivRbwZK mswZi g~jZ bwZevPK w`KUvB wkv eevcbvK wbqY KiQ|

GKUz weklY Kiv hvK| zj eevcbvq miKvwi cwici myev`B ivRbxwZK ewk Ki cwbUUW Kiv nqQ| ejv AvQ: GKRb mvsm` Zvi wbevPbx GjvKvi PviwU wkvcwZvbi eevcbv KwgwUi mfvcwZ nZ cvieb| eve ZviI ewk| GKRb mvsm` hw` Kvbv cwZvbi mfvcwZ nb, Ze mB cwZvbi fvM Zv cmb nIqviB K_v| cvwi AskUv cwZvbi AbyKj ewk nIqvB ^vfvweK| `ytLRvMvwbqv mZ nQ, cvwi GK enr Ask Pj hvq Z_vKw_Z we`vrmvnx`i cKU| wecwUv GLvbB| `jxq miKvi gZvmxb nIqvi m mB mviv `ki wkvcwZvbi eevcbvi `vwqZ Pj Avm `jxq AbyMZ we`vrmvnx`i(!) jvf-KvZi nvZi `Lj| ay wK Zv-B? vbxq mvsm` cwZvbi evwYwRK iZf` AwaKZi AbyMZ`i, AviI Ki ejv hvq `Iqv-bIqvi muvKvZ ewk PKm`i we`vrmvnx wnme wWI jUvi `b| dj IB we`vrmvnxB nq hvb eevcbv KwgwUi mfvcwZ| wkv eevcbvi g~j welqwU nq co DcwZ| wkv nq co ivRbwZK dvq`v jvUvi gvg RvqMv| AbyMZiv nq co `vcyU| KwgwUZ mfvcwZi `vwqZ msKzwPZ nZ nZ kl wZ nq wkK wbqvM I KbvKvUv Z_v Dbqb-wbgvY KgKv| A_P gvbwRs KwgwUi gZv I `vwqZ nQ- jLvcovi gvb wbwZ KiYv_ KvhKi c`c MnY, wkvcwZvbi Rb m` msMn, m` eevcbv I Znwej MVb, mevcwi wkvcwZvb cwiPvjbv Ges Avw_K I ckvmwbK eev Z`viwK Kiv BZvw` (`Lyb: Gm.Avi.I bs-99-AvBb/2009, cv-15, aviv -41)| gvbwRs KwgwUi GKRb m`m wKsev mfvcwZ KZUzKz wkwZ-` nj DwjwLZ `vwqZ cvjb Ki gvbmZ wkvK wbwZ KiZ mg ne, Zv wK Avgv`i wbevwPZ mvsm`iv fe `Lb? we`vrmvnx hw` Kej c`vrmvnx nb, Ze Zviv Kxfve wkvK gvbmZ Kieb? wkKK cwiPvjbv KiZ bv Rvbj we`vrmvnxiv Kxfve wkvi Dbqbi avivq KvhKi fwgKv ivLeb? ivLeb Kx Ki? we`vrmvnx Zv ^cևYvw`Z bq, eis ivRbwZK-mswZi gZvi AvivwcZ wmvB wZwb c`vKvx-c`vrmvnx eb hvb|

wkvcwZvb ivRbwZK cfve KZUzKz bwZevPK nj ci ^qs wkvmwPeI DPviY Kib, Avgv`i wkvcwZvb ivRbxwZ XzK MQ| mcwZ wfKvib wbmv b~b zj I KjR AwwZkxj Aevi cwicwZ wZwb G K_v ejwQjb| GUv Zvi K_vi K_v bq| vZ I AewnZ nq wbRi Dcjw _KB wZwb G K_v ejQb| wkvmwPei AviI AewnZ Kivi j GKUv ewMZ cheY GLvb Dcvcb KiwQ|

Avwg gd^ji GKwU we`vjq _K covkvbv Ki AvR ckvMZ `vwqZ cvjb KiwQ| ay Avwg Kb, Avgvi gZv AbKB ckvmbi wewfb chvq `vwqZvmxb| IB zji 50 eQii BwZnvm Kgm Kg 25wU gvbwRs KwgwU MwVZ nqQ| Gme KwgwUZ cwZevi GKRb Ki we`vrmvnx m`m gbvbxZ ev wbevwPZ nqQb| zjwU _K nvRvi nvRvi ew GmGmwmi mb` wbq ei nq DPwkwZ njI G`i KDB Avgvi RvbvgZ we`vrmvnx wnme GKevii RbI gbvbxZ nbwb| Dci wZ _K Dvi Ki ejwQ, ewki fvM gvbwRs KwgwUi mfvcwZ wbevwPZ nqQb, hv`i Kej wbRi bvg ^vi Kivi evBi Avi Kvbv wkvMZ hvMZv wQj bv| GKevi gv GKRb AwffveK m`m wnme wbevwPZ nqwQjb| wZwb wQjb wkwZ| wbKUZg kni _K Mvg Gm wkvi cwZ AvMnx nq DVwQjb| wK vbxq gvZei Avi bvg-`LZIqvjv`i AmnhvwMZv, Aenjv I AwePvii Pvc wkvi gvbvbqb fwgKv ivLvi e`j GKiKg cvwjq Kej gqv` kl KiwQjb| GZ GZ cvb wkv_x _vKZ GLbv Mv-Aimb ewiv, mvswZK Mwi evBii Ryqvov-g`vi Avi wbqvM-evwYR jxi fvMx`viiv gvbwRs KwgwUi mfvcwZ wKsev m`m wbevwPZ nb Kxfve? Avmj G-msv miKvwi cvcbi fZiB g~j mgmvwU wbwnZ iqQ| we`vbyivMx cvb wkv_x`i (h ckviB nvK bv Kb) gvbwRs KwgwUZ ivLvi gZv eev GLbv miKvwifveB Kiv nQ bv| A_P wfb ckv`vi njI AbK AvQb hviv GKwb wkvbyivMx nq KvR KiZ Pvb| wekl cwiwwZZ GKRb c_g kYxi KgKZv DwjwLZ KwgwUi mfvcwZ ev m`m nZ cvib wK mgghv`vmb Ab GKRb bq| miKvi fzj hvb wfbZvi Pq AwfbZv AbK kwkvjx I KvhKi|

Kb nQ bv? KviY, AbK _vKjI GKwU njv, KwgwUi mwPe cavb wkK I mfvcwZi hvMmvRk wbqvM-evwYRmn Abvb Avw_K KgKv wbevavq KvR Kiv me nq| G ccvlKZv w`q hvb Avgv`i wbevwPZ gnvb mvsm`iv wKsev Kvbv Kvbv `jxq mfvcwZ I mvaviY mv`Kiv|

ivRbwZK mswZB wK Kej G ccvlK? gvUB Zv bq| hv`i Pov Abygv`b wkv eevcbvq G AcKv w`bi ci w`b eaZv cvQ, Zviv Zv wkv wefvMiB mswk KgKZv| Zv bv nj Avgvi ewMZ wkv jvfi zji cavb wkK wbqvM-cwqv Kx Ki me nq, Abygv`b jvf Ki? hLvb IB zji GKRb wkK, Qv AwffveK GgbwK PvKwicv_x Avkcvki hvM wkwZ`i GKRbI Rvbjb bv| Rvbjb ay gvbwRs KwgwUi bvg ^vig mfvcwZ, AcwVZ I AcPvwiZ (bvggv cKvwkZ) GKwU cwKvi wevcb, wbqvMcv cavb wkK Avi mswk Abygv`bKvix KgKZviv| em! Kjv dZ| cavb wkK Povfve wbqvM cq Mjb| GwU Zv GKwUgv D`vniY| G iKg AmsL wbqvM eaZv cq hvQ Kw_Z G gvbwRs KwgwUi we`vbyivMx`i AcKv| cwiYwZZ wkv gyljcVvq wc nqB hvQ|

Ggb cvcU gvbbxq wkvgx I wkvmwPe mgxc GKwU webxZ ck| wUwdb c`vbi Ggb gnZx D`vM Zv Avgvi wbRi IB zji gZv evsjv`ki AviI kZ zj evevqbi cևPv Kiv ne| D`vMwUK Avjvi gyL `kgvb-KvhKi Kivi j cwic Rvwi Kiv nqQ wkv wefvMxq KgKZv, gvbwRs KwgwU, mQj AwffveK I cvb wkv_x`i m Ki| `wiZ njI cvb wkv_x`i gvbwRs KwgwUZ bv nvK, AZ wkv_x`i Si cov ivai gZv f D`vM Awdwkqvwj ivLvi eev nQ| Avgvi zji gvbwRs KwgwUi 50 eQii BwZnvmi gZv we`vrmvnx cvb wkv_xiv GeviI hw` GB D`vMi evBi _vKb ev vbxq ivRbwZK cfve Zv`iK evBi ivLv nq, Ze Kxfve GB D`vMUv mdj ne, AvMfvMB fe `Lv wK Riwi bq? h `k we`vrmvnxi RvqMvq evwYR Drmvnx`i ceYZv cejZi nq, m `k Kx Ki wkvi gvbmZ Dbqb wbwZ ne? Si cov iva ne? GZjv cևki Dˇi GKwU fvebvB Gm hvqSi cov ivai AvM IB me evwYRjvfx c`vrmvnx I `ybxwZevR KgKZvK So djvi welqwU wK fvev hvq bv? fwgKvq hv`iK we`vrmvnx wnme wPwZ KiwQjvg wkvi gvbvbqb, Zv`i Avi hb Si coZ bv nq, m eevUzKz wK cvcbi Kvbv GKwU avivq vb Ki `Iqv hvq bv? h we`vjq _K we`vrmvnxiv Rvq, m we`vjqi wkvi g~javivq G`i ivLv nq bv| G`i Vj w`q RvqMv Ki wbQ ivRbwZK cwkkwi av`vevRiv| Gi Pq RvZxq AebwZ Avi Kx nZ cvi?

Si cov iva cvb wkv_x`i fwgKv ivLvi myhvM w`qQ miKvi| Avgvi ee nQ, GB myhvM cvb Qv wnme hw` Kvbv ^vi-mg ivRbwZK Kgxi RvqMv nq hvq, Ze Zv wUwdbi UvKvq wkv_x`i fvMi Ici I`i nvZI coe| KviY, GivB Zv ivRbwZK cfve gnvbMixi Keivb _K i Ki cvewjK UqjU, Mvgi nvU-gmwR` KvgvBqi av`v Ki| ZvB D`vMUv ii AvMB I`i gZv Avc`K So-SuwUq djvi eev Kiv nvK, bZzev Si cov ivaI Soi Kej coe| D`vMwU Avjvi gyL nqZv `Le bv| e_Zvi `vq coe `jxq miKvii ivRbwZK mswZi Ici| Zv bv nq `ytL-L` wbqB ejZ ne, G `k Kb we`vrmvnx Rve? RvjB eis cvc|



AveviI h K_v: mRbkxj wkvcwZ Pvjy nqQ Avgv`i wkveevq| wkKivB G cwZZ GLbv Af, cwkwZ I ` nq DVZ cviQb bv| ZLb wkK`i `vqeZv h KwgwUi KvQ, m gvbwRs KwgwUZ ivRbwZK bZZi gbvbxZ Ggb bvg-^vi mg we`vrmvnxiv Kxfve wkvi gvb Dbqb wbwZ Z_v miKvii be D`vM Si cov iva cK fwgKv ivLeb? hw` wkvbyivMxiv GB D`vM RvqMv bv cvb, e_ZvB wdi Avm, Zey nZvk nev bv, eis Kweii wkZx_ KweZvi Avkq be| gnvhvxiv c_c`kKi cQb PjZ PjZ GKmgq KvwZ m~hvjvKi ev je aeZvivi `Lv bv cqB nZv KiwQj Zv`iB c_c`kKK| wK Zvi ciI cvqwb mB jc_| ciYB evav`q NUwQj Zv`i| AvZbv` IV: GLb Kx Dcvq? Kv_vq hve Avgiv? Kv_vq hvwQ Avgiv? GLb K Avgv`i c_ `Lve?

hb Aix _K DPvwiZ nq GKwU evYx: mBB Avgv`i c_ `Lve, hvK Avgiv nZv KiwQt|

sirajul_omar1994@yahoo.com





 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ