» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

cvkvK chyw

chywi cwZ wbfikxjZv gvbyli evoQ w`b w`b| Lye mvaviY gvbylI Kvbv GKwU chywi m cwiwPZ Ges eenvi Af| G wbq cwZwbqZ wewfb MelYv nQ| mevB Pv KiQ chywK gvbyli Rb AviI mnR Ki Zvjvi, mdjI nQb| hgb eZgvb enbhvM AvBcvWi RbwcqZvq WUc wcwmi iZ Kg GmQ| wek AbZg chywwbgvZv-cwZvb GBPwc WUc wcwm eemv ei K_v Rvwbq w`qQ| AvR _K KqK eQi AvM KD nqZv KbvI Kiwb h wbZ cibi cvkvKI wekl Kvbv chyw eenZ nZ cvi| wK mvwZK mgq wevbxiv cgvY Ki w`qQb, cvkvK ay dvkbi welqe bq, chyw Dcv`vb wnmeI cvkvKK eenvi Kiv me|

ivZ Awdm _K kvevi AvM gvevBj PvRi K_v fzj wMqQb| mKvj GKwU iZc~Y dvb cq ZvovZvwo ewiq coZ njv| nVvr j Kijb h, Avcbvi gvevBj e nq MQ| Riwi dvb Kiv `iKvi A_ev Ab KD cևqvRb AvcbvK Kj Ki cvQb bv| cwZwbqZ Avgiv G aibi weo^bvi wkKvi nB| KKvwnwbi gZv kvbvjI, mcwZ MelKiv Dveb Ki `wLqQb, wU-kvUI gvevBj PvR KiZ cvi| MelK`i gZ, ay mikw bq, kkwK we`yr kwZ icvi Ki gvevBj PvR KiZ cvi wU-kvU| wekl`i K_vq, gvbyl hfve chyyw MnY KiQ, ZvZ eenvwiK RxebI AvmQ cwieZb| Avi m KviYB nvj Ggb RvKU, KvU Ges evKcvK Zwi nqQ, hvi mvnvh Lye mnRB gvevBj dvb ev KwDUvii gZv BjKwUK hjvK `xN mgqi Rb eenvi Kiv me|

`xNw`b aiB wevbxiv Pv KiQb G mgmv mgvavbi| Dveb KiQb `xN mgq ai KvhKi A_ev mikwPvwjZ evUvwi, GgbwK mikwZ PjGgb cvkvKI|

AvBcvW IqKvU

AvBcvW ivLvi Rb Zwi nqQ dvkbej GK IqKvU| G KvU cij KvUi cKUB kLi AvBcvWwU ivLv me| AvBcvW ivLvi DchvMx GB cvkvK Zwii Rb jb KjR Ae dvkbi wkv_x`i ga GKwU cwZhvwMZvi AvqvRb Ki hyivRi chywcY wbgvZvcwZvb cvcvUv| Avi cwZhvwMZvi miv bKkvwU _KB Zwi nq evMi gZv IB IqKvU|gvevBj PvRvi wU-kvU

mcwZ MelKiv Dveb Ki `wLqQb, wU-kvUI gvevBj PvR KiZ cvi| MelK`i gZ, ay mikw bq, kkwK we`yr kwZ icvi Ki gvevBj PvR KiZ cvi GB wU-kvU| Avi Gi Rb k hZ Rvi ne, gvevBj dvbwUI ZZ ewk PvR ne| mcwZ GgbB GK wU-kvU Zwi KiQb UwjKg RvqvU Aii DveKiv| cmZ, wU-kvUwU Zwi KiZ G4 mvBRi wcRvBjKwUK wdj eenvi Kib MelKiv|myijv RvKU

gvmvPzmUm BbwwUDU Ae UKbvjwR ev GgAvBwUi wgwWqv jve Ges cvkvK c֯ZKvix cwZvb wjfvBmi wekliv wgj myijv GKwU RvKU Zwi KiQb| G RvKUwUZ jvMvbv AvQ GKwU wKevW? RvKUwUi myZv we`yr cwievnx ZZ Zwi Ges Zv cvkvKi wKjvi m Ryo `Iqv iqQ| dj G wKjv Pvc w`jB mLvb _K k ei nq| G RvKUwUI mikwZ Pj|gywW RvKU

weGjBD RvKU bvgi GKwU cvkvK Zwi KiQ jybvi wWRvBb bvgi GKwU cwZvb| Awfbe GK wPv _K Zviv GwU Zwi KiQ| AMvwbK B-ccvi w`q GwU Zwi Kiv nqQ| g~jZ wZb aibi KvR Kivi Rb GwU Zwi Kiv nqQ| c_gZ, GB cvkvKwU h ci _vKe, Zvi gbi fve cKvk KiZ cvie GB RvKUwU| GB KvRwU Kiv nqQ mwg Kvii gvag Ges gbi fve cKvki Rb GwU wewfb is Ges wP `Lve| wZxqZ, GLvb GKwU wRwcGm hy AvQ| GB RvKUi gvag wewfb aibi wevcbI `Lvbv hve|kxZvZc wbqwZ RvKU

mcwZ Rvcvbi MelKiv Ggb GKwU cvkvK Zwi KiQb, hv Mig kxZvZc wbqY ev GqviKwkbvii gZvB KvR Ki| RvKUwU Zwi KiQb Rvcvbi KyPvdyKy Kvvwb wjwgUWi MelKiv| GZ iqQ wjw_qvg-Avqb evUvwiPvwjZ `ywU e`ywZK dvb, hv GKevi PvR w`j Uvbv 11 Nv Pj| cvLvi mvnvh evZvm Ub `ni ga cevwnZ Ki G RvKU| Avi m evZvm RvKUi Kjvi Ges Kvd w`q ei nq hvq| A_vr RvKUi ga cevwnZ evZvmB KvR Ki Zvc wbqY|

fwelZ Gnb AviI MelYvi Rb A_ mvnvhi eevI KiQ Rvgvb miKvi| Rvgvwbi cvkvK wbgvZvcwZvb jvWbd evfvwiqvi A_ gYvjqi Bbvfkb fvDPvi bvgi Ggb GKwU myweavi myhvM wbZ i KiQ BwZga| hvi AvIZvq chyw-dvkbi MelYvi Rb jvWbdK cvq 7,500 BDiv w`q mvnvh KiQ Rvgvwb| ZvB Lye wkMwMi evRvi AvmQ Ggb GK RvKU, hv msMxZi Zvj Zvj hgb Mig ne, Zgb RjI DVe wbgl|bvbvIqvii Kvco

RwRqv UKi MelKiv Ggb GK aibi Kvco Zwii Pv KiQb, hv w`q cvkvK Zwi Kiv nj mwU _K kw Drcv`b Kiv hve| nuvUvPjv, kvmckvm, nrKb BZvw` KvRi mgq kw Drcb ne| evwbK fvlvq ejv hvq, hvwK kw _K e`ywZK kwZ icvi Kiv ne| GB KvRwU Kivi Rb GB KvcowUZ eenvi Kiv ne bvbvIqvi| bvbvIqvijv Zwi Kiv ne, hv GKaibi bgbxq bvbvdweKi NlYi dj we`r Drcb ne| aviY Kiv nQ, G aibi Kvco Zwi cvkvKi Pq IRb ewk ne| G Qvov Ggb GKwU cvkvK Zwi Kiv nqQ, hwU GB cwiavbKvixi wdUbmmsv wewfb Z_ `LvZ cvie| GwU Zwi KiZ wewfb aibi mi Ges gvBvwPc eenvi Kiv nqQ| GwUI iPvc, nrKb Ges hKvbv aibi kvixwiK `yNUbvi gZv ^vmsv Z_ GwU msMn KiZ cvie| cvkvcvwk GLvb ek wKQy bZyb ewk mshvRbi KvR PjQ| hgbKZ `~iZ AwZg Kiv nqQ| kixii Zvcgvv Ges Av`Zv BZvw`|

Rwb Ujb bvgi GKRb wewUk wWRvBbvi ԯvU mK wb bvgi GKwU cvkvK KviLvbv Zwi KiQb| GLvb mU evej bvgi GKwU wbqYhvM cvkvK Zwi Kiv nq| AwZ m~ bji gvag GwU Zwi Kiv nqQ| GB cvkvKi weklZ njv, GwU gbi fve eySZ cvi| eenviKvixi gbi fve Abyhvqx GwU Zvi Rb cvkvKK Avivg`vqK Ki Zvj|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ