» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

wmivRyj Bmjvg Payixi bZzb w`M gbbkxjZvi F msKjb

cv ingvb iRv

bZzb w`M cwKv bq eQi ai wbqwgZ cKvwkZ nQ| evsjv`k GUv GKUv gnv NUbv| Avgiv G aibi cwKvi cvqkB AcgZz cZ Kwi| m A_ ZvB gnv NUbv ejv| cwKvwUi beg el ZZxq msLv Avgvi nvZ| mB msLv wbq wKQz eje| Ze, Zvi AvM GKwU DׅwZ w`B| D؄wZwU AvwdKvb Kv aghvRK Wmg UzUzi| mv`v Pvgovi `eZvZzj jvKiv hLb Gj, ZLb Zv`i nvZ wQj evBej Avi Kvjv gvbyl`i A_vr Avgv`i nvZ wQj Avgv`i gwKv, Rwg| Zviv ejjb, PvL e Kiv, CkiK fvev, avb nI| Avgiv PvL e Kijvg| Zvici PvL Lyj `wL, Zv`i nvZ Avgv`i fwg| Avi Avgv`i nvZ ayB GKLvbv evBej| Wmg UzUz JcwbewkK Avgji AvwdKvb m` jyɇbi K_vB ejQb| mv`v Pvgovi jvKiv Avgv`i `kI GmwQj| Avgv`iI m` jyU wbqQ| Pvwcq w`qQ cwgi ZwiKv| G iKg GKwU mi, Dcgnv`ki Ilya LvZ| GKmgq, Dcgnv`ki wbR^ wPwKrmveev `viY wQj| wPwKrmvkvi eyrcw cqwQjb, Ggb jvKi msLv Kg wQj bv| GgbwK GB A‡ji wPwKrmvmevi AMMwZi K_v `ki evBi Qwoq cowQj| Dcgnv`ki wPwKrmvkvi eB, gacvP nq cwgi `kjvZI Ab~w`Z nqwQj| wK G `k BsiR`i kvmbgZv hLb cvKvcv nq, ZLb `Lv hvq, Dcgnv`ki wbR^ wPwKrmveevi AMMwZ _g MQ| mLvb vb Ki wbqQ Avjvcvw_ wPwKrmv| Avjvcvw_ wPwKrmv h BsiR`i Pvwcq `Iqv wQj, mUv bv fveevi AeKvk bB| Avi GUv Zviv KiwQj Zv`i evwYwRK ^v_| gv. Rvnvxi Avjg G welq wbq PgrKvi AvjvPbv KiQb evsjv`ki `kxq wPwKrmv: DivwaKvi, JcwbewkK wblY I wUK _vKvi msMvg kxlK wbe| AvMnx cvVKiv G jLvi gvag evsjvi wPwKrmvmevi m~mvb KiZ cvieb|

evsjv fvM wbq KsMm KZUv `vqx, gymwjg jxM KZUv! wKsev evsjv fvMi cQb RInijvj bni I wRbvn Kx fwgKv wbqwQjb? kievsjv G K dRjyj nK evsjv fvM i` KiZ cvibwb Kb? myfvl emy Kb mefviZxq nq DVZ PqwQjb? wPib miKvi, Aveyj nvwkg evsjv cև`ki cQb KZUv cwikg w`qQb, mmei BwZnvm PgrKvi DV GmQ wmivRyj Bmjvg Payixi avivevwnK jLv RvZxqZvev`, mvc`vwqKZv I RbMYi gyw ce| `kfvMi BwZnvm cvVKiv PgrKvi weklY cveb mywjwLZ M`|

iex`bv_ Avi mgvRZi weivaUv Kv_vq? Kb, G `ki evg cvq wekvmxiv iex`bv_K cQ` KiZb bv| G wbq bvbv K_v cPwjZ evRvi| iex`bv_i wbRi wKQz wKQz ee GUvi wfw w`qwQj| 1333 mvj ivqZi K_v ce `Lv hvQ, ejkwfK I ivwkqv m^ wZwb fvjv aviYv cvlY Kib bv| mLvb wZwb ejQb, ivwkqvi RviZ I ejkwfKZ GKB `vbei cvk gvov `Iqv| Zv Qvov ejkwfRg I dvwmRg DfqKB GKBfve wePvi Ki ԸvZ ej ge KiwQjb| Zv Qvov, iex`bv_ wbR Rwg`vi wQjb| ew mwˇZ Zvi wQj AMva Avv| Avi G mewKQz wgwjqB nqZv Zv`iK iex`weivax Ki Zzj _vKZ cvi|

iex`bv_i Ri `o k eQi c~wZ Dcj KwgDwb`i iex`weivwaZvi weZK cvwb Xj w`jb iex` MelK Ave`yk kvKzi| wZwb RvbvQb, KwgDwbivB iex`bv_K RbZvi KvZvi Avb| G Rb wZwb 50 eQi cQb wdi wMq GKUv NUbvi DjL KiQb| mUv 1961 mvji K_v| mevi iex`bv_i RkZevwlKx wQj| iex` RkZevwlKx Dcj AvqvwRZ nq iex` kvwgjv| KjKvZvi cvK mvKvm gq`vb| AwfRvZ miwY _K meviB c_g iex`bv_ bg Avmb RbZvi gq`vb| mLvb nvRvi nvRvi jvK iex`bv_i mwKg DcfvM Kib| cvK mvKvmi mB Abyvb wbq iex`Rxex`i m KwgDwb`i GKUv ؛I Zwi nqwQj| Avb`evRviMvx Abyvb eRb KiwQj| Ave`yk kvKzi mmei wevwiZ iex`PPvq evgejqi HwZnvwmK Ae`vb jLvq Zzj Gb KwgDwb`i iex`weivwaZvi wg_v wg_i Aemvb mP nqQb|

bZzb w`Mi GB msLvq `LwQ me iPbvB g~jevb| GKUv iL AviKUvi K_v ejZ wMq wavq coZ nQ| gvnxZ Dj Avjgi be BwZnvmev`, ew`Di ingvbi Abyev` iuvgv ivjuvi MYbvU, dviK Iqvwmdi Avie MYRvMiY wbq AvwgB iv ebvg AvgivB RbMY cvVK`i wPvi bZzb LvivK RvMve|

Zv Qvov dviK Payixi gRyi`i Aev: `k wfb wfb wP Awfb jLvwU coj cuywRev`x eevcbvi wblYwP Avgv`i KvQ AviI nq IV| G msLvq bcvwj mvwnwZK gykx _vcvi GKwU M Abyev` KiQb SYv ingvb| M, KweZv, eB AvjvPbvmn Abvb wbqwgZ wefvM iqQ| me wgwjq bZzb w`M nq DVQ gbbkxjZvq F GKwU msKjb|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ