» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

wevf, Aeiva Dvj Zvk~b cuywRevRvi

gvneyeyj Avjg

Rybvq` Lvb (Qbvg)| PvKwi KiZb b Awdmvi wnme| kqvievRvi ZLb EagyLx| m mgq ezi civgk PvKwiRxebi mq _K `k jvL UvKv wewbqvM Kib| fvjvB PjwQj| GKmgq eemv fvjv nIqvq bevwnbxi PvKwi Qo gbwi Kib cyuwRevRvi wewbqvMi| GiB ga Uvbv `icZbi KviY Awi nq IV evRvi| G mgq gybvdv nvivbvi cvkvcvwk g~jabI nvivZ _vKb wZwb| G iKg XvKv kni Qv, gawe, wbwemn wewfb kYx-ckvi gvbyl GKUz fvjv _vKvi Avkvq wewbqvM Ki evRvi| G`i AbKiB Avevi evRvi mK Kvbv aviYv bB| G iKg nvRviv y` wewbqvMKvix jvfi Avkvq wewbqvM KijI kl ch cyuwR nvwiq me^v| wbqwgZ `icZb nZvk Gme wewbqvMKvixi cyxfZ e`bvi ewntcKvk XvKv K GPi mvgb wbqwgZ ivv Aeiva, wgwQj| `vwe GKUvBevRvi wwZkxjZv wdwiq Avbv|Pig g`vq cyuwRevRvi

avivevwnK cZb I Kg jb`b nIqvq cvq cwZw`bB ivvq bvgQb wewbqvMKvixiv| Mj mvn cvq cwZw`bB m~PKi cvkvcvwk KgQ jb`b| evoQ wewbqvMKvix`i vf| cyuwR euvPvbvB Zv`i GKgv j| eo aibi ami KviY GK`g cvwK chvq Pj wMqwQj kqvievRvi| NU Pov cZb| miKvii c _K Z` KwgwU MVbmn evRvi ivq bvbv c`c wbjI Avkvi Avjv `Lv hvQ bv evRvi| dvUKvevR`i KviY evRvii G `kv njI cfvekvjx`i KviY PvL covi gZv Kvbv KvR miKvii c _K Kiv nqwb| ZvB wwZkxj nIqvi Kvbv myhvM cvqwb evRvi| AevnZ `icZbi KviY jb`bI KgQ AvkvRbK nvi| Zxe ZvijmsKU fzMQ evRvi| mvni cvq cwZw`bB jb`b kl nIqvi ciI wevf AevnZ iLwQj wewbqvMKvixiv| wey wewbqvMKvixiv wwZkxjZv divZ cavbgxi nci cvkvcvwk A_gx, Mfbi I wWGmB mfvcwZi c`ZvM `vwe Rvbvq|wwZkxjZv wdwiq AvbZ evRvimswk cwZvbjvi bIqv c`c

evRvii GB Aevq jb`b Kgvi KviY Abymvb I mvweK Aev wbq 11 mޤ^i kxl wk evKviR nvDmi m eVK Ki XvKv K GP| evRviK ^vfvweK Aevq wdwiq AvbZ mvZ `dv c֯ve Rgv `Iqv nq wbqK msv GmBwmZ| GiB cwicwZ gjevi evRvimswk wewfb cK wbq AvjvPbvi Ask wnme gvPU evsKi m eVK Ki GmBwm| eyaevi eVK Ki m` eevcbv cwZvbjvi m| Avi enwZevi `yB cuywRevRvi, evsjv`k evsK, A_ gYvjqi cwZwbwa`i wbq eVK Ki GmBwm| GZ evRvi wwZkxjZv wdwiq Avbv Ges A_cevn evovZ gvPU evsKjvi GKK FYmxgv mg^qi gqv` ew, wgDPyqvj dv۸jvi Ajm UvKv evRvi wewbqvMmn evRvieve wewfb c`c MnYi evcvi wmv bIqv nq| eZgvb evRvi-cwiwwZ wbq wWGmBi mfvcwZ kvwKj wiRfx ejb, evRvi bM` UvKvi msKU KgvZ GmBwmi bIqv fwgKv iZc~Y fwgKv ivLe| wZwb ejb, bZyb evsK Kvvwb AvBb wbq evRvi h Re iUvbv nQ, ZvZ kwZ nIqvi Kvbv KviY bB| KviY, G AvBb evevqb AviI 3-4 eQi jvMe| Gw`K evRvi A_ RvMvb w`Z evsjv`k dvۇK cwic~Y AvKvi `Iqvi evcviwU Lye `Z Kiv ne ej Rvbvb BbfgU Kicvikbi Pqvigvb dvqKzvgvb|kqvievRvi I hvwcZ Rxeb

kqvievRvi GLb wbZw`bi AvjvPbvi welq| MYgvag cwZw`bB AvmQ G wbq bvbv Lei| evRvi hfve PjQ Zv LyeB nZvkvRbK| ZvB wewbqvM Lye mZK _vKv DwPZ| KviY, kqvievRvi AwbqZvq ficyi| wewbqvMKvix`i gb ivLv `iKvi, wbw` Kvbv wekvmi Ici kqvievRvi wbfi Ki bv| gyn~Zi gaB cwiewZZ nZ cvi| eZgvb mgqK weePbv Ki ZvrwYKfve wnmve Kl wbZ ne jvf-wZi| fzjjv _K wkv wbq cieZx mgqi Rb wmv wbZ ne| Avi wewbqvMi Kkjx nIqvi cvkcvwk evRvi mK ivLZ ne mwVK aviYv| Kg mgqi ga UvKv evbvbvi wPv Kij evRvi wewbqvM _K `~i _vKvUvB fvjv| m~PKi IVvbvgv GKwU ^vfvweK ceYZv|

`xNgqvw` wPv wbq kqvievRvi wewbqvM Kivi civgk A_bxwZwe``i| Rxeb I kqvievRvi AveMi gvag wbqwZ nq, hvi GKwU njv jvf Avi fq| G `yB wRwbmB Rxeb wbq Avm e_Zv, `ytL Avi Akvw| wewbqvMKvix`i ewki fvMB jvf Avi fq Avv nIqvq ^ mgqi ga Awi nq IV| ZvB cyuwRevRvi wewbqvMi A Aah bv nq fvjv Kvvwbi kqvi wKb cwiwwZi m wbRK gvwbq wbZ ne| bv nj cyxfZ e`bvi weviY wZM֯ nZ cvib Avcwb I Avcbvi cwievi|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ