» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

mgqi cևqvRbi mvbbv knx` exik b~i gvnv` kLi Rb

5 mޤ^i 2011 mvgevi mKvj 9Uvq GKvˇii gnvb gywhy hkvi Rjvi MvqvjnvwUZ knx` exik b~i gvnv` kLi hyׯj I mgvwaZ mvbbv c`kb Kib bexb cRi RvMiYi msMVb mgqi cևqvRb Ges knx` exik b~i gvnv` kLi kvnv`vZevwlKx D`&hvcb KwgwU| G mgq D vb DcwZ _K mvbbv c`kb Kib hkvi Rjvi Rjv ckvmK gv. gvvwdRyi ingvb, hkvi Rjv eWvi MvW evsjv`ki fvicv wmI gRi Mvwje, knx` exik b~i gvnv` kLi MweZ mvb gv. Mvjvg gvdv, kvkv DcRjv wbevnx KgKZv gv. Kvgij Avwid, gywhy MelK j. Kbj (Ae.) b~ib bex Lvb exi weg, gywhvv AavcK Aveyj Kvjvg AvRv` cvUvqvix, wPwbgvZv dLij Aviwdb Lvb, mgqi cևqvRb msMVbi mfvcwZ Zzlvi Avwgb, mnmfvcwZ gv. gbRyi AvwKj, gvKmyg mif, Wv. myeZ Nvl, m`m Aqb gwR` cgyL| RvZxq msMxZ, 40wU c`xc cRvjb I 1 wgwbU bxieZv cvjbi ga w`q knx` exik b~i gvnv` kLi cwZ mvbbv c`kb Kiv nq| eWvi MvW evsjv`ki c _K MvW Ae Abvi c`kb Kiv nq| RvZxq Kvbv wcwUs I BjKUwbK wgwWqvZ GBme exi hvvi R ev gZzevwlKx iY Kiv nq bv| ivxqfveI ZZUv iZ w`q Zv`i iY Kiv nqwb AvRI| ay wekl wekl w`bjvZ `vqmvivfve Zv`i iY Kiv nq| GgbwK Zv`i cwievii cwZI KviI Kvbv 僇c bB| GB Aevi Av DiY cևqvRb| eviv `kcևg Dy nq gv-gvwU-`kK ivi Rb mKji cwZ Avnvb Rvbvb|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ