» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

kj&UK& kir gjv 2011

AvMvgx 15 mޤ^i 2011 (enwZevi) _K 11 w`bevcx kj&UK& kir gjv 2011 AbywZ nZ hvQ ivRavbxi cvc_ kj&UK& UvIqvi| kj&UKi bZzb bZzb cK wekl Qvo kj&UKi Rwg I AvcvUgU weq QvovI gjvq _vKQ AwMg eywKsqi eev|

G Dcj AvR 13 mޤ^i 2011 gjevi ejv 11:30 wgwbU kj&UK& jvD GK msev` mjb AbywZ nq| msev` mjb g~j ee Dcvcb Kib kj&UKi eevcbv cwiPvjK W. ZwdK Gg. mivR| G Qvov Abyvb DcwZ wQjb kj&UKi cwiPvjK (Dbqb) Zvbfxi Avng`| msev` mjb kl kj&UKi GKwU mymwZ AvcvUgUi wfwWI c`kb Kiv nq I miRwgb mvsevw`K`i `Lvbv nq|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ