» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

Pi RvbvRvZ

dviL Avng`

ibv`i Mvg wMqwQjvg| cvcvii mB Mvg GKevi cvo Nul Zv`i evwo| ibv Avgvi LvjvZv evb| Avgiv Zv`i evmvq MjB Lvjv-Lvjy, fvwemn mevB Ni _K ei nq DVvb Pj Avmb| Zvici `uvwoq AbKY M kl Ni wMq wekvg| cvcvi Avgv`i evwK mgq KvU hZY bv ivZ Mfxi nq Avi Nyg cvq| Avi w`bi ejv mgq KvU nvRviv Qwe Zzj Avi GLvb mLvb Nyiwdi| cvcvi `uvwoq Gcvi _K Icvii wKQyB `Lv hvq bv| GKw`b GB wbq Lvjyi m K_v njv| LvjyB Rvbvjb Icvi Pi RvbvRvZi K_v| AbK jvKi evm mLvb| KwlKvR GjvKvi gvbyli cavb RxweKv| Avgv`i Lye BQ njv Nyi Avwm mB Pi _K|

ciw`b evi| bvkZv Lq ei njvg, Kv_vq hve AvMB wVK Kiv wQj| fvMKzj evRvi wMq RvbvRvZ Pii Dχk bKvq Po emjvg| bvg Zvi Pi RvbvRvZ njI mevB mB PiK ej fwgnxb| PiwU fwgnxb`i `Lj ejB nqZv Ggb bvgKiY| Gcvi fvMKzj evRvi _K Icvii RvbvRvZ Pi Ujvi Pc cuQvZ mgq jvM Avav Nv| Rvqvi-fvUvi KviY GKUz mgqi ZviZg nq| m KviY Avgv`i mgq GKUz ewk jvMj| Lvjv iZb bvgi GKRb cwiwPZK Avgv`i m w`q w`qQb| bKvq cwiwPZ njvg kvnxb fvBqi m| wZwb Pi RvbvRvZi evwm`v Ges Ujvi gvwjK| kvnxbi m M M Avi Qwe Zzj Avgiv Pi RvbvRvZ cuQ hvB| `~i _K Pi RvbvRvZK gb nwQj Qv GKUv xc| m xc bKv Avgv`i nuvUzcvwbZ bvwgq w`j| mevB h hvi gZv Kvco wUq cvwb UcK nuvUv aij| Avwg fwgZvK bvgvjvg, Zvici nuvUZ nuvUZ GKwU gvQ aivi bKv Zxi AvmZ `L bKvq Bwjki LuvR GwMq Mjvg| Bwjk bq, QvU mvBRi ej gvQ| Avwg wKQz ejvi AvMB m gvQjv GKRb 400 UvKvq wKb wbj| Avwg gvQ wKbZ bv cvivq gb Lvivc njI fwgZv mvbv w`j, GLb gvQjv wbq Kx KiZ Zzwg? Ujvi gvwjK kvnxbi IB GKB K_v| Kx Avi Kie Avevi b`xi NvU gvQ aivi bKv AvmeGB fe mvgb GwMq Pjjvg| hZ hZ Mvb aijvg, Avgvi GB c_ PjvZB Avb`t

Avgiv nuU nuU mvgb GwMq PjwQ| Aek GLvb nuvUv Qvov Kvbv MwZ bB| wiKkv, fvbRvZxq Kvbv Mvwo GLvb bB| myZivs Pjvi Zv ckB IV bv| fwgZv Kvgiv wKK Ki Ki c_ PjQ| Zvi ga GB MigI wkmyjf PcjZv Kgwb| AvwgI mgvb Kvgivq wKK Ki PjwQ| nVvr mvgb ZvKvZB `wL avbZi avbMvQi gv_vq nvIqvi `vjvq GKSuvK PoyB cvwL dzo-r Ki `o Do Pj Mj! Zvici Avevi emj mvgbi avb MvQ| Avgiv Ggb `k Lye wegvwnZ| m gyZv wbq KvQi GK wekvj eiB MvQi wbP wMq emjvg| Avgiv eUMvQK `wL Qvqv nq _vK| GLvb m KvRwU GB eiBMvQi| Icvi _K Avmv gvbylRb GLvb eiBMvQZjvq GKUz wRwiq Zvici Me Pj| Pvicvk Lvjv eiBZjvq AvgivI em cwo| Pvicvk _KB hb evZvm aq AvmQ| eybv MgvLv mB evZvm cvY AvKzj Kiv| cyiv GjvKvUv Kgb Rsjvq fiv| GKUz fvjv Ki ZvKvZB `wL, m Rj AbK eybv MvQi m nvwZmyi `uvwoq| Avwg Kvgiv nvZ bg cwo nvwZmyii Qwe ZzjZ| GLvb Avwg ek gRvi Kv j Kwi| nvwZmyi dzji Ici dzidzi Ki DoQ iseiOi cRvcwZ| Avwg cRvcwZi Ici Kvgiv wbq Suvwcq cwo| Gi g_ Kv_v _K GKSuvK wd Do Gm emQ avbLZi cvki wSMvQi gvPvq| Avwg wdi w`K hB Kvgiv ZvK KiwQ, m m Zviv `j eua Dovj w`j| Zvici Avevi Zviv Szc Ki em coj Ab GK Svci gvS|

kvnxb GjvKvi jvK| m Pi RvbvRvZi Av`vcv Rvb| hLb Avgiv GKevi Mvgi fZi hZ PvBjvg, wZwb Pjb ej GKUz BZZ gb njv| Zvici ejjb, GZ `~i hveb, Zvi Pq eis KvQi evwoNi eovb| Pi RvbvRvZi g~j Avevm GjvKvq hZ nj cvq GK _K `o gvBj nuvUZ ne| b AvgivI GKUz `vbvgbv njvg| kl Gevi ay Avkcvki GjvKvq Nyi eove wVK Ki cvwbi LuvR Kwi| iZb QzU jvMvq, cQb kvnxb fvB| Avgiv cyiv Pi GjvKv Avevi PvL evjvB| Lye `kbxq Pi RvbvRvZi GB Ask, `L Avgiv AwffZ| AviKevi PvL eywjq GjvKvUv `L wbjvg| eiBMvQi _K GKUz mvgb AvU-`kUv wUbi evwo| m evwo wNi AvQ AbK MvQMvQvwjZ| GLvb AbK KjvMvQ PvL coj| gvV Mi PiQ| ivLvjI `Ljvg em AvQ cvk| Avi b`xZ Mvmj KiQ GK `j wk| evwoi eD-wSqivI AbKKB b`xZ Mvmj kl evwoi w`K cv evwoqQ| AvgivI mvgbi Mvg cv evovB|

cvi eyKi GB PiwU `xNw`bi|

GKj fvO, IKj Mo

GB Zv b`xi Ljv

GfveB PjQ| Avgiv GLb gv`vixcyi Rjvi wkePi DcRjvi Pi RvbvRvZ Ask| cvkB iqQ Pi KuvVvjevwo I Pi ev`iLvjv| cwZ mvZ-AvU eQi Gme Pi b`xi fvOb co| Zvi gvb njv Pi GjvKvi evwm`viv GK RvqMvq AvU _K `k eQii ewk _vKZ cvi bv| ZvB Zv fvObi k Zv`i eyK Kuvc| b`xi m Rnv` Ki GLvbKvi gvbyli emevm| ej `xNkvm Qvob kvnxb fvB| nuvUZ nuvUZ Avgiv Gi ga Mvevi Mvg Pj GmwQ| GjvKvwU nvmg ecvixi wfUv bvg cwiwPZ| GKwUgv `vKvb, mB `vKvb wNiB Mvgevmxi hZ Avv| m Icvi hvIqvi Rb bKvi Acv| GLvb Avgv`i `Lv nq GjvKvi g^vi gydmyij nvIjv`vii m| Zvi KvQ _KB RvbZ cvwi, Pi RvbvRvZ BDwbqb QqwU cvBgvwi zj I `ywU nvBzj _vKjI cwiek Lye GKUv fvjv bv| cPvi-cPviYvi WvgvWvj _vKjI RbmsLv wbqYi AvIqvR Kb Rvwb gvbyli Kvb cuQvq bv! m zj _vKjI Kvbv A`k KviY wkvi cwiekUv wVKgZv Mo IVwb| GKUv cwievi Qq-mvZUv Ki Qjgq, evSb Vjvej Anvwm nvmb gydmyij nvIjv`vi! Zvici ejb, Avmj mZ njv RvqMvUv `yMg Avi Mvgjv AbK `~i `~i| Avi hvZvqvZ-eev Lvivc nIqvZB mewKQz Kgb wewQb _K MQ| Zvici ejb, Ze Pi RvbvRvZi hZ fZi hveb ZZ ewk gy neb| Avgiv wK GLvb Gm gy Kg nBwb| m gyZvq fi Ki g^vi mvnei KvQ we`vq wbq cvki evwoZ Xuz gvwi| hZ hZ `Lv nq GK`j wk-wKkvii m| Zviv ZLb Ljv KiQ GKwU cwiZ avb gvovBqi h wbq| Zv`i Qwe Zzwj| Qwe Zzwj GKwU Kjvi gvPvmn KjvMvQi| GfveB Avgiv evwoi fZi Pj Avwm| PgrKvi cvULwo Avi Lo w`q Zwi Ni, Zvi Ici KeyZii evmv| cvkB wUbi GKPvjv Ni| GKRb eq gwnjv m Nii mvgb em GKUv UzKwiZ Lo wbq wKQz GKUv KiwQjb| Avgv`i `L NvgUv Ub emjb| Kvgiv nvZ `L DV KvQ Gjb| wZwb Avgv`i miKvwi jvK ev GbwRIi KD fvejb| fe ej Pjjb, AvgvMv Lye Afve| KwlKvR Avi gvQ aiv Qvov Kvbv Kvg bvB Mvg| b`xfvObi fq Avi WvKvBZi fq Zv AvQB| AvgvMv jvBMv wKQz Kib evev| A_P gwnjvi Kvb gvUv Kvbi `yj, hv `L fwgZv PzwcPzwc AvgvK ejj, gwnjv kqZvb| Avwg gyPwK nm mB evwo _K ei njvg| Gevi kvwnb fvB we`vq Rvbvb Avgv`i| hZ hZ ejb, GB mgq b`xZ Rvj evIqv hvq bv| b`xZ fvOb jvMQ, ZvB gvQI Kg| Bwjk coj Rvbve ej Avgv`i gvevBj bv^vi wbq evwoi w`K iIbv `b| AvgivI wdiwZ c_ awi| wdiZ wdiZ `wL ZLbv wkiv cv b`xZ `vcv`vwc Ki PjQ| GKcvj MiI `Ljvg cvi eyK| ZLb co weKj| m~h Avovj Pj hvQ| Avgiv axi cvq b`xi avi Gm `uvovjvg| LimvZv cvq bg evjyi Ici w`q LvwbKUv GwMq Mjvg| Mvovwj fRv cvwbZ Kgb hb wkiwki KiZ jvMj| Avgv`i mvgb w`q ZLb GwMq hvQ GKwU cvj Zvjv bKv|kl K_v

elv Pj MjI b`xfvObi fq kl nqwb| fv`-Avwkb gvm b`xi fvOb ewk| GLb fv` gvm PjQ| Pi RvbvRvZi gvbyli ZvB ivZ Nyg Avm bv mvZi WvK| Pii cwg w`KUv cvq Mvm KiQ| nvkg ecvixi wfUv bvg LvZ Mvevi MvgLvwbI Mvm KiZ cvi cv| b`x me cvifvOZ I MoZ!

farukh.ahmed@gmail.com 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ