» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

wgmi: envZ wece?

iRvDj Kwig

25 Rvbyqvwi 2011| wgmii Zvnwii qvi weki mevi AvjvPbvi K`we`y nq| IB w`b wgmii ZiYiv MYZ cwZvi `vweZ ivRc_ bvgb| gv 18 w`bi cej MYRvMiY cZb NU nvmwb gveviKi 30 eQii ^ikvmbi| mB wecei 6 gvmI civqwb| GLbB K_v DVQ wecei djvdj wbq| AvmQ bf^i `kwUi wbevPb| GLb `k PvjvQ 18 m`mi mvgwiK KvDwj| BwZga mvgwiK evwnbxi gvbevwaKvi jNb wbq K_v DVQ| mvgwiK UvBeybvj wecyjmsLK gvbylK AvUK ivLv nqQ| ZvB ZiY`i gb nZvkv `vbv euvaQ, h Dk wbq Zviv wece kvwgj nqwQjb, Zv wK e_ nZ PjQ? wece-cieZx wgmi MYZ cwZv wK my`~icivnZ nq DVQ? Gme cևki Di jywKq iqQ ZiY`i wecei exRgi ga|mewKQziB GKUv Dcj jvM| wgmii wecei Dcj wQj Riwi Aev| wgmi `xNKvj aiB Riwi Aev Rvwi iqQ| mB 1981 mvj nvmwb gveviKi gZv `Lji mgq _K| GB Riwi Aevi dvUj eq axi axi ^Rb cvlY, AvgjvZvwK `ybxwZ, Avw_K Kjvwii Qvqv `xNZi nZ _vK wgmii ivRbxwZZ| Zv Qvov cywjwk `vcU Zv wQjB| `kevcx GB AivRKZvi Rvi nvmwb gveviKi KvQi jvK I Abymvixiv evcK gZvkvjx nq IV| `ki gvbyl Zv`i wei Uz-k KiviI mvnm cZ bv| hvivB Gi cwZev` KiZ hZ, Zv`iKB Riwi Aevi avivq dj kvqv Kiv nZv| Zv Qvov ivRbwZK `jKI `gb Kiv nZv Riwi AvBbi avivq| ejZ Mj gveviKi kvmbvgj wgmi weivax ivRbwZK `jB wQj bv| `ki A_bwZK AevI wQj Pig chvq| GKw`K gywgq jvKi nvZ wQj `ki wmsnfvM m`| Abw`K, `ki ewki fvM gvbyl auyKwQj Awkv, A^v, gy`vxwZ I eKviZi eovRvj| wbZeenvh wRwbmci `vg Ki evowQj| wK A_bwZK Aev divZ gveviK miKvi Kvbv eevB bqwb| dj hv nevi Zv-B nq| gvbyl Riwi Aev fO bg Avm ivRc_| ivRc_ gvb Zvnwii qvi| ivRc_ bg Avmv gvbylRbi ewki fvMB ZiY| Zv`i cavb `vwe wQj, Riwi Aevi Aemvb Ki `k MYZ cwZvi| gveviKi cywjk evwnbx cwZev`Kvix RbZvi K ivai Pv Ki| mgq mv w`Q, m Pv mdj nqwb| RbZvi `vwei KvQ bwZ ^xKvi Ki gZv _K Qo hZ nqQ nvmwb gveviKK|h MYZi Rb wgmi MYwece, m c_ gvUB mnR bq| BwZnvmi w`K ZvKvj Avgiv BDivci wece-cieZx mgqi MYZ cwZvi w`bjvi K_v iY KiZ cvwi| mLvbI mnR MYZ Avmwb| `xNw`b Acv KiZ nqQ| GLvbKvi c~e BDivci mgvRZ _K MYZ DiYi msMvgi K_vI GKevi iY Kiv hZ cvi|m hv-B nvK, nvmwb gveviKi c`ZvMi ci wgmi miKvii `vwqZ bq 18 m`mi mvgwiK KvDwj| mvgbB `kwUi wbevPb ne| Ze, wbevPbi gvag MYZvqYi c_ hvv ii AvM c_i KuvUv nq `uvwoqQ `kwUi mvgwiK evwnbx| Zv`i AvPiY nvmwb gveviKi mgqKvji K_v gb Kwiq w`Q|nvmwb gveviKi kvmbvgj wgmi nq DVwQj GKwU cywjwk iv| cywjwk wbhvZb I nqivwbi gvv mxgvnxb eo wMqwQj| cwZw`b cvq 60 nvRvi gvbylK bvbv mgmvq cywjki KvQ `ovZ nZv| wecei gvag nvmwb gveviKi ^ikvmbi Aemvb KijI mLvbKvi Aevi wK cwieZb nqwb| GLb mvgwiK evwnbx AvMi miKvii mB cywjwk f~wgKv wbqQ| K_vq K_vq gvbylK Mvi, nqivwb, PjQ| MZ Rvbyqvwi _K AvM ch cvq 12 nvRvi gvbylK Mvi Ki mvgwiK UvBeybvj bIqv nqQ| GB cwigvY gvbylK nvmwb gveviKi Zvi 30 eQii kvmbvgjI bIqv nqwb| A_P GB wecei mgq GB mvgwiK evwnbxB wbic f~wgKv wbq wgmixq RbMYi evcK cksmv KzwoqwQj|mB KzLvZ Riwi Aevi Aemvb Av`vjb _K h mdj wece, mvgwiK evwnbx mUv GLbv envj iLQ| ZvB wecei cvw wbq ckUv RvikviB DVQ| Zv Qvov, nvmwb gveviK `kwUi kwkvjx Kvbv weivax `j Mo DVZ `bwb| gjev`x ivRbwZK `j gymwjg ev`viWi ek fvjv Rbmg_b iqQ| mvgb wbevPb Zviv hw` wRZ gZvq Avm, ZvZ KD Avh ne bv| Avi mUv nj MYZ cwZvi Rb h wece, ejv evj, Zv envZ nq hve| Ze, mewKQzi Rb ah aiZ ejQb wgmixq jwLKv mvjgv Avng`| wZwb ejQb, MYZ cwZv `yB wKsev wZb eQii evcvi bq| bvbvgyLx Pvj gvKvwejvi gvagB MYZ cwZv cvq| KvRB wgmii Rvbyqvwi wece mdj, bv e_, bvwK envZ ne, Zv RvbZ Avgv`i AviI wKQyw`b Acv KiZ ne|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ