» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

AwbwZ we`yr Avg`vwb!

mwZv mxZz

viZi cavbgx gbgvnb wmsqi XvKv mdi fviZ _K 250 gMvIqvU we`yr Avg`vwb, Lyjbvq KqjvwfwK we`yrK` vcbi Pzw, fovgvivq mvekbi Dvabmn bevqbhvM RvjvwbZ mnvqZv `Iqvi Rb evsjv`k I fviZi ga mgSvZv viK ^vwiZ nIqvi K_v _vKjI ay bevqbhvM Rvjvwb-mnvqZv welqB mgSvZv viK ^vwiZ nqQ| Gw`K cwgei gyLgx ggZv e`vcvavqi Avcwi KviY hgb wZv Pzw nqwb, Zgwb fviZ _K we`yr Avg`vwbi welqwU f hvIqvi Avkv cKvk KiQb we`yr-mswkiv| wekliv ejQb, we`yr LvZ fviZi KvQ _K hv cZvkv wQj, Zv c~iY njv bv|

fviZ _K we`yr Avg`vwb

RyjvB gvm fviZ _K we`yr Avg`vwbi q Pzwi c֯ve A_bwZK welqmsv gwmfv KwgwUZ cvVvbv nqwQj| wK Zv Abygv`b bv w`q AviI wKQz welq chvjvPbvi Rb diZ cvVvbv nq| Gici 14 AvM cavbgxi Dc`v W. ZwdK-B-Bjvnx Payix exi weg, we`yr Rvjvwb cwZgx gvnv` Gbvgyj nKmn EaZb KgKZviv AvBbgx evwivi kwdK Avng`i m eVK Kib| eVK AvweUkb Kv_vq ne, Zvmn KqKwU welq PzwZ ivLvi civgk `b AvBbgx|

fviZi cavbgx MZ 6 I 7 mޤ^i XvKv mdi Kib| Gi AvM fviZ _K we`yr Avg`vwbi q Pzwi c֯ve AveviI A_bwZK welqmsv gwmfv KwgwUZ cvVvbv nqwQj| wK Zv Abygv`b bv w`q AveviI diZ cvVvbv nq| Gici GwU gwmfv KwgwUZ DvwcZ nIqvi K_v _vKjI nqwb|Pzw

evsjv`k we`yr Dbqb evW (wcwWwe) Ges fviZi bvkbvj _vgvj cvIqvi wjwgUWi mnhvMx Kvvwb we`yr fcvi wbMvgi (GbwfwfGb) ga G Pzw ^vwiZ nIqvi K_v| GZ cv_wgKfve fviZ miKvii KvQ _K 250 gMvIqvU Ges `kwUi LvjvevRvi _K AviI 250 gMvIqvU we`yr q Kiv ne|mvekb

fviZ _K we`yr AvbZ wekl mvekb vcb KiZ ne| KviY, fviZ I evsjv`k wfb cwZZ we`yr eenZ nq|

cvIqvi wMW Kvvwb Ae evsjv`k (wcwRwmwe) Rvbvq, wWwm mvekb vcbi dj fviZi Gwm wmg KvbKkbi we`yr fovgviv mvekb Gb evK Uz evK wWwm wmg Kiv ne| ci mwU Avevi Gwm wmg Gb evsjv`k mieivn Kiv ne| GZ evsjv`k we`yZi Kvbv mgmv hgbwMW wechqi gZv mgmvq fviZi Kvbv mgmv ne bv| Avevi fviZi Kvbv mgmv evsjv`ki we`yreevq AvNvZ KiZ cvie bv| GZ Ki `yB `ki we`yreev ^Z _vKe|

G mvekbi Dvab Kivi K_v wQj `yB `ki cavbgxi GKm| cv_wgKfve fovgvivq wMq myBP wUc Acvikb ii K_v _vKjI cieZx mgq UwjKbdvii gvag Dvab Kivi wmv bIqv nq| wK ci Zv evwZj Kiv nq|

G Qvov fviZ _K we`yr AvbZ 130 wKjvwgUvi mvjb jvBb Kiv ne| Gi ga fviZ Ask 85 Ges evsjv`k Ask 45 wKjvwgUvi jvBb ne| fviZi enigcyi _K evsjv`ki fovgviv nq GB wMW jvBb vcb Kiv ne| fviZ Ask fviZ cvIqvi wMW Kicvikb Ae Bwqv wjwgUW (wcwRwmAvB) Ges evsjv`k Ask evsjv`ki evsjv`k cvIqvi wMW Kvvwb wjwgUW (wcwRwmwe) wMW ev mvjb jvBb vcb Kie| fviZ Aski wMW jvBb eenvii Rb evsjv`kK GKwU wbw` A_ w`Z ne (Bwjs PvR)|

evsjv`k Ask h mvjb jvBb I mvekb vcb Kiv ne, ZvZ cvq GK nvRvi GK k KvwU UvKv LiP ne| AvMvgx 2012 mvji ga `yB `ki wMW jvBb vcbi KvR kl ne| Zvici c_g we`yr Avg`vwb i ne|Lyjbvq we`yrK`

wcwWwe I fviZi GbwUwcwm h_fve 660 gMvIqvU Drcv`b gZvi `yB BDwbUi we`yrK` vcbi cwiKbv KiQ, hvi gvU Drcv`bgZv ne GK nvRvi 320 gMvIqvU| wcwWwe I GbwUwcwm BZvga G welq GKwU mgSvZv viK ^vi KiQ|

Avg`vwb Kiv Kqjv w`q Lyjbvi we`yrK` vcb Kivi K_v| BZvga gsjv e`ii cvk GB K` vcbi Rwg wbw` Kiv nqQ| Rwg AwaMnYi cwqv PjQ| GKBfve PMvgI GKB Drcv`bgZvi K` vcb KiviI K_v iqQ|

fviZi cavbgx gbgvnb wmsqi evsjv`k mdii mgq G welq Pov Pzw ^vi nIqvi K_v _vKj G welq ay AvjvPbvB nqQ| Pov wKQyB nqwb| we`yr wefvM m~ Rvbv hvq, we`yrK`wU Kv`i Aaxb cwiPvwjZ ne Ges we`yZi `vg KZ ivLv ne, Zv wbq `yB `ki ga GLbv AvjvPbv PjQ| ZvB PzwwU Pov Kiv hvqwb|h_ D`vM

Gi evBi evsjv`ki cyivbv we`yrK`ָjv givgZ Kivi Rb fviZ mnvqZv w`Z AvMn `wLqwQj| wcwWwe cyivbv we`yrK`ָjvi ZvwjKv Zwi KiQ| cieZxKvj Kvb Kvb K` fviZi mnvqZv PvIqv ne, Zv wVK Kiv ne| G Qvov Dfq `ki we`yr LvZi wekl, KgKZv-KgPvix`i cwkYi eev Kivi K_v iqQ|KZci gZ

we`yr wefvMi hyM mwPe gvdvj nvmb ejb, fviZi m we`yr Avg`vwbi welqwU LyeB iZc~Y I mbmwUf| Zvovov Ki wKQy nIqv wVK ne bv| gbgvnbi mdi Pzw bv nj nZvk nIqvi wKQy bB| KviY, we`yr Avg`vwbi Rb mvekb I mvjb jvBb vcbi KvR PjQ| Pzw 2013 mvji AvM hKvbv mgq njB ne| KviY, AeKvVvgv wbgvYKvR kl nIqvi ciB Zv we`yr cvIqv hve| Ges Pzw Abyhvqx 2013 mvj G we`yr cvIqvi K_v| ZvB nZvk nIqvi Kvbv KviY bB|wekl`i gZvgZ

eyqUi AavcK W. BRvR nvmb ejb, fviZi KvQ _K evsjv`ki cZvkv AbK ewk wQj, wK wKQyB c~iY njv bv; wekl Ki Kqjv LvZ fviZi mnhvwMZv LyeB cևqvRb| evsjv`ki we`yr I Mvm-msKUi G mgq Kqjv w`q we`yr Drcv`b KiZ ne| wK Kqjvi welq eocyKzwiqv Qvov Avi Kvbv AwfZv bB evsjv`ki| Abw`K fviZ Avg`vwb Kiv Kqjv w`q cPzi we`yr Drcv`b KiQ| Zv`i chywMZ mnhvwMZv cj evsjv`ki Rb KqjvwfwK we`yrK` vcb mnR nZv| wZwb AviI ejb, we`yr Avg`vwbi Pzw bv nIqvUv nZvkvRbK| KviY, G welq AvjvPbv PjQ `yB eQi ai| AvRI hw` G Pzw Pov Kiv bv hvq, Zvnj Kxfve ne| wZwb eZgvb miKvii mgvjvPbv Ki ejb, fviZ _K we`yr Avbvi welq AeKvVvgvMZ KvR i nqQ| wK Kv_v _K we`yr Avbv ne Ges Zv evsjv`ki Rb jvfRbK wK bv, Zv wbq Kvbv vwW Kiv nqwb| G vwWi cևqvRb wQj|

Zj-Mvm iv RvZxq KwgwUi m`mmwPe Avby gynv` ejb, fviZi KvQ _K we`yr AvbvUv Avgv`i Rb jvfRbK ne wK bv, Zv-B Avgiv vwW Kwiwb| we`yr cjB Zv AvbZ ne? h eq 250 gMvIqvU we`yr Avbv nQ, m eq Zv evsjv`kI 250 gMvIqvUi we`yrK` vcb me| Abw`K fviZ we`yr Drcv`b Ki Avg`vwb Kiv Kqjv w`q ZvB Zv`i we`yZi `vgI ewk| evsjv`kI wbR`i Kqjv w`q we`yr Drcv`b Kiv hve| m `vgI Kg ne|fviZ _K we`yr bv cvIqvi kv

we`yr Avg`vwb welq mgSvZv viK ^vi njI fviZi Kvb ivR _K we`yr Avbv ne, Zv GLbv Pov nqwb| cv_wgK AvjvPbvq cwge A_ev wcyiv _K G we`yr Avg`vwbi welq AvjvPbv nq| wK GLb wZv Pzwi welq cwgei gyLgx ggZvi Abxnv `L we`yZi welqI mskq cKvk KiQb we`yr-mswkiv| Zviv ggZv gZvq _vKvKvjxb cwge _K we`yr cvIqv hve bv ejI AwfgZ `b| Ze fviZi cavbgx XvKv mdiKvj Zvi m Avmv wcyivi gyLgx gvwbK miKvi mvsevw`K`i Rvbvb, wcyivq 200 gMvIqvU gZvmb GKwU _vgvj we`yrK` vcb Kiv ne| GB K` _K Zviv evsjv`kK 100 gMvIqvU we`yr w`Z cvie| Ze welqwU wbfi KiQ fviZi K`xq miKvii Ici| wZwb ejb, Avgv`i we`yr w`Z Kvbv Avcw bB| wK K`xq miKvii m AvjvPbv KiB welqwU wbw KiZ ne|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ