» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

mgy`mxgvbv evcmvMii Ici gvwjKvbvi ck

byi gvnv`

AvbKR-3 Gi `dv 2 AbyQ` 1-G ejv nqQ
'The sovereignty of a costal state extends beyond its land territory and internal waters andt| `dvwUi 3wU AbyQ` iqQ meB fL _K mgy` AwfgyL `kwUi mvefgZ mcmvwiZ welqmsv cևk| g~jZ `dv-2 KB mgy` AvBbi 320wU `dvi ga 1bs ejI MY Kiv hvq| Kbbv `dv 1 njv 'uses of terms and scope. AvRvwZK mgy` AvBb, 1982 ev AvbKR-3 (BDbvBUW bkbm Kbfbkb Ab w` j Ae w` wm - 3) Pov nqQ 1982 mvji 10 wWm^i RvgvBKvi gUMy e Z| 117wU `ki cwZwbwaiv GK nq mKvji Awaekbi Ask wnme mgy` AvBb Abygv`b Ki ^vi c`vb Kib| ^vi `vb Abyvb evsjv`ki cwZwbwa`j wQjb, wiqvi AvWwgivj (cqvZ) GgG Lvb, evwivi G K Gg gyk` (ciiv gYvjq), gv. Lyk` Avjg (bwf) I wg. kvn` AvKZvi (ciiv gYvjq)| ^vi`vbKvix `kjvi msLv kl ch 159-G DbxZ nqwQj| DcKjxq ivi RvZxq ea KZZ ev mvefgZ `kwUi jfvM I AfixY Rji mxgvbv AwZg Ki Kxfve I KZLvwb mvMi mcmvwiZ ne, mB welqwU j Ae w` wmi g~j weeP welq wnme MY nqQ|

RvwZmsNi mvaviY mfvi 3067 (
xxviii) resolution/wmv Abyhvqx 1973 mvji kl mgy` AvBb cYqbmsv welq RvwZmsN ZZxq Kbdvi Avnvb Kiv nq| GiB avivevwnKZvq 30 Gwcj 1982 Lmov Kbfbkbi Clr cwieZb mvc 1981-Gi Avw` cvV MnY Kiv nq 1982 mvj Abyq AvbyvwbK ^vii Rb|

AvbKR-3 Gi GB Abyvb RvwZmsNi mUvwi Rbviji wekl cwZwbwa wnme hvM `b evbvWv RyjUv| wZwb ejb, 10 wWm^i 1982 wPwZ nqQ cw_exi me A‡ji 150wU `ki cwZwbwa`i AskMnY 14 eQi ai KvRi dmj wnme| dj, GUv ^Ztwmfve Avgiv ai wbZ eva, evsjv`ki gZv GKwU `k, hvi mgy` Aj jfvMi _K AbK eo, m` fwZ Ges ewnweki m evwYR I ^vaxbfve mivmwi hvMvhvMi GKgv c_ weavq m evcvi c_g _K evsjv`ki cwZwbwaiv 14 eQi aiB mwq wQj|

GB mgy` AvBb DcKjxq ivi mvMi Zvi cvc Aj wnme g~jZ 3 Ask wef 350 bwUKvj gvBj ev 650 wKjvwgUvi Gi GKwU cvKR NvlYv Ki| ivxq mgy` Aj = 12 b.gv. + GKQ A_bwZK Aj = 188 b.gv. + gnxmvcvb = 150 b.gv. = 350 b.gv.|

`Lv Mj evsjv`k AvRvwZK mgy` AvBb cYqb-cwqv Pjv Aevq 1974 mvji 14 deqvwi UwiUvwiqvj IqvUvm I gwiUvBg Rvbm Av cvm Ki Ges GB AvBbi ej gZvcv nq ciiv gYvjq 15 Gwcj 12 b.gv. ivxq mgy` Aj I 60 dzU mgy` MfxiZvi wfwˇZ (wm Wc_ g_W) MwVZ eRjvBb/wfwˇiLvi NvlYv `q Ges A wKQz w`bi ga 200 b.gv. A_bwZK Aj/B.RWi NvlYv `q|

fviZ I wgqvbgvi evsjv`ki NvwlZ wfwˇiLv I Abvb mgy` A‡ji `vwei weivwaZv Ki| A_vr mgy`mxgvbv wbq weiva `Lv w`qQ 1974 mvj _K|

evsjv`k 1974 mvji gwiUvBgm Rvbm Av hgb nvjbvMv` Kiwb Zgwb evwZjI Kiwb Ges mswkiv fvjv KiB Rvbb, NvwlZ wfwˇiLv AMnYhvM nq MQ| A_P eRjvBb/wfwˇiLv wVK Kiv njv cv_wgK iZc~Y KZe|

Gi m AviI `ywU weiva `Lv w`j fviZi m| K. Zj-Mvm Abymvb, L. `wY Zvjcw| 1974 mvj evsjv`k mvMi Zj-Mvm Abymvbi Rb 6wU Zj Kvvwbi m Pzwe nq| fviZ NvwlZ eKi GjvKv wbq Avcw Dvcb Ki, wekl Ki Avkjv eK wbq Rvi weivwaZv Ki| kl ch GB Kvhg wMZ nq hvq| Zv Qvov fviZ 1971 mvj NvlYv `q nvwoqvfvv b`xi gyL bZzb RM IVv xc wbDgyi/`wY Zvjcwi gvwjK fviZ| ci 1981 mvj fviZ MelK mywgZv mbi fvlvq
, 'In August 1981 Bangladesh began policing near the island. Indian naval vessels were also reported to have been sent to the island to ensure that there was no infringement of Indian territory.

1993 mvj _K wgqvbgvii Avcwi KviY evsjv`k cvZwnK KvRi Ask wnme h nvBWvMvwdK RwicKvR PvjvZ, Zv e nq hvq I ivLvBb DcKj evsjv`ki mgy` A‡j Zj-Mvm Abymvb evavcv nq AvQ| KqviUKvi miKvii mgq wgqvbgvi KZK wiM vcb I mb mgvek hv wKbv mvgwiK DRbv Qovq|

Zv Qvov fviZ I wgqvbgvi evcmvMi Zv`i `vwe Ggbfve `uvo KwiqQ, hvZ Ki evsjv`k KwZ mgy` eov viv Ave (wm-jK&W) nq AvQ|

fviZ AbK AvMB evsjv`ki c֯vweZ mgy` GjvKvi ga XzK AvQ, Zvjcw `Lj iLQ Ges c֯vweZ Zj-Mvm eKi KqKwU fvM `Lj iLQ| Zv Qvov mvgwiK KqviUKvi miKvii mgq Rvi Avcwi gyLI fviZ evsjv`ki mgy` GjvKvq Zv`i Rwic KvR Pvwjq hvq|

hv nvK, 1982 mvj AvRvwZK mgy` AvBb cvm nq hvIqvi ci evsjv`ki cwZwU miKvi I ivhi fwgKv inmRbK| Kbbv, mgy` AvBb DcKjxq ivi Rb 350 b.gv. eiv njv eU, Ze msMZ KviYB Zv kZ mvc Kiv nqQ| mgy`mxgvbv wbaviYi Rb 3wU `dv AvQ| `dv: 15, 74 I 83| c_g `dvwU ivxq mgy` GjvKv wbaviYi Rb, wZxq `dvwU GKQ A_bwZK Aj I ZZxq `dvwU gnxmvcvbi Rb| `dv 15Z mg`~iZ cwZi wfwˇZ mxgvbv wbaviYi evaevaKZv iqQ A_vr 1g 12 b.gv./ivxq mgy` Aj| Ges Zv KiZ Mj eRjvBb wVK KiZ ne| GK ev GKvwaK ivi m mwKZ nq MjI G Aavq 15Z A_vr weev` wbwKiYi Rb Av`vjZ hvIqv hve bv| h weavb `dv 74 I 83 Z AvQ| `dv 74 I 83 Gi welqe g~jZ GKB aibi| ejv AvQ, mxgvbv wbaviY KvhKix ne HKgZ cwZv ev Pzwi gvag, hvi wfw ne AvRvwZK AvBb I mB AvBb ne AvRvwZK wePvi Av`vjZi wewae aviv 38 gvZveK Ges Zv ne bvqmsMZ mgvavb ARbi Rb| Ges hw` hywmsMZ mgqi ga Kvb PzwZ bv cuQvbv hvq Ze mswk ivcMY Aavq 15 Gi kZvaxb AvBbMZ welqvw` wbevn Avkq be|

GLb 15 Aavq wMq `Lv hve, AvBbMZ welqvw` wbevn Kivi cևk/AvBwbx cwqv eQ bevi AwaKvi AbyQ` 1Aaxb : Kbfbkbi evLv A_ev cևqvMi cևk weev` wbwi Rb GKwU iv mY gy _vKe wjwLZ NvlYvi gvag GK ev GKvwaK Dcvq eQ wbZ|

K. cwiwk 6 Abyhvqx mgy` AvBbi Rb cwZwZ AvRvwZK UvBeybvj, L. AvRvwZK wePvi Av`vjZ, M. GKwU mvwjwk Av`vjZ hv MwVZ ne cwiwk 7 Abyhvqx, N. GKwU wekl aibi mvwjwk Av`vjZ hv MwVZ ne cwiwk 8 Abyhvqx; hv GK ev GKvwaK wefvM/kYxi wbw`KZ weev`mg~n Avgj Avbe|

G Qvov gnxmvcvb mK cwZwU ivB RvwZmsNi Zˡveavb MwVZ Kwgkb Ab w` wjwgUm Ae w` KwUbUvj kjd&/wm Gj wm Gm Gi KvQ c_g gnxmvcvbi AvDUvi wjwgU/GR/evBii mxgv wbaviYi Rb mvewgkb w`Z eva _vKe| Kwgkb bvwb kl ivwUi ev ivmg~ni gnxmvcvbi evBii mxgv wbaviY Kie, hv AekB mxgvbv wbaviY evSve bv (AvDUvi wjwgU wK wWwjwgUkb bq)| wWwjwgU KiZ cvie bv, m gZv GB Kwgkbi bB| evBii mxgv wbaviY nq Mj AveviI mxgvbv wbaviYi AvIZvq Pj hve, nq Avcm gnxmvcvbi GjvKv wVK Kiv bZzev Av`vjZ hvIqv|

2008 mvj wgqvbgvi, 2009 mvj fviZ I 2011 mvj evsjv`k wmGjwmGmi KvQ mvewgkb w`qQ| GB mvewgkb AveviI DjL KiwQ gvUI gnxmvcvbi Ici h Kvbv `kiB gvU `vwe cwZvi Rb bq| wmGjwmGm bvwbKvjxb eq Kivi gZv A_ _vKj GK ev GKvwaK gx DcwZ _vKZ cvib| Ze Zv bvwbi Ici Kvbv cfve dje bv| GB bvwb I ivq KZ w`b kl ne, Zv GLbB ejv hve bv| Zv Qvov kvbv hvq, wgqvbgvi hLb mvewgkb w`qQ, ZLb fviZi ^v_ `LQ| Avevi fviZI mvewgkb w`qQ wgqvbgvii ^v_ weePbvq iL| evsjv`ki Rb fviZ GK QUvK RvqMvI ivLwb|

evsjv`k Aavq 15 ev Av`vjZi kiYvcb njv Kb?

1982 mvj AvRvwZK mgy` AvBb cvm nIqvi KqK eQii ga evcmvMi fviZ wgqvbgvii m 200 b.gv. ch mgy`mxgv wbaviY Ki wbqQ| evsjv`ki c _K evsjv`ki m wgqvbgvi I fviZ ev hKvbv GKwU `ki m 200 b.gv. ch mxgvbv wbaviYi Rb A_en Kvbv cևPvi K_v kvbv hvq bv| 1982 mvj _K aij 26 eQi nq MQ| KZ miKvi Gj, KZ miKvi Mj, gb ivLvI `vq| ivh AvKvi ew cZB _vKj, wK mgy`i ew``kv Avi NyPj bv, mB 1974 mvj ciiv gYvjq z` GK W dvBj e`x nq Mj| Avgv`i fLi Pq eo Avgv`i mgy` Zvi m` I Aj wbq ciiv gYvjqi GK AKvi cևKv wbevmb Pj Mj| mw`K Gi KD wdiI `LZ PvBj bv| jfvMi enr me KgKZv, ivRbxwZwe`, eywi cyKzi, wkK-Qv, eemvqx, AvBbRxex, mvwnZmex, Kjvg jLK, UK kv, mvswZK bZv-Kgx, mvsevw`K, AavcK, wePvicwZ, AvgjvcwZ, mbvcwZ, eywRxex I wekliv Ges Avgiv mKjB KevRvii mgy`mKZ, KzqvKvUv, mU gvwUb, UKbvdi m`h DcfvM, mvgyw`K So-RjvQvm Ges wiwjd Ges kl| mevB hb Avhfve Pzc _vKjb mgy`i gvwjKvbv wbqbv njv mgy` gYvjq, bv njv GKwU c~Yv Awa`i, bv njv RvZxq-AvRvwZK gvbi Kvbv mgy` MelYvK`| mgy` AvBb wbq KqKRb Qvov KviI Kvbv AvMn `Lv Mj bv| wK fviZ-wgqvbgvii mZK iv cwiPvjKiv Kxfve AvbKR-3 eenvi Ki evsjv`ki Rb mgy`i wKQz Ask iL ev`evwKUv nRg Kiv hvq, Zvi me eev kl Kivi c_ cwiKwZfve GMvZ _vK|

nVvr kl weGbwc kvmbvgj _K mgy`i K`i eo Mj| `yfvM, mxgvbv wbaviYi Rb bq, eRvwZK KvvwbK Zj-Mvm Dvjbi Rb eK eiv w`Z| kZ kZ, nvRvi nvRvi KvwU UvKvi mvb cvIqv Mj| weGbwci Amgv KvR Rvikvi nvZ w`j mvgwiK KqviUKvi miKvi| c֯Z njv bgybv wcGmwm-2008| KbvKvwdwjcm I Zvjv 11wU eK cve wbwZ njv| me KvMRc wVK njv eU, wK mvgwiK KqviUKvi miKvi kl ^vi Ki Mj bv| gnvRvU miKvi gZvq Gm GKevi Aah I Awi nq DVj KbvKvwdwjcm I ZvjvK AZ 3wU eK (5, 10 I 11) eiv w`Z| w`bY wVK njv| mvR mvR ie DVj| wK nvq! wVK kl gyn~Z fviZ I wgqvbgvi eK eiv Avcw Rvbvj| evsjv`k mgy`mxgv wbaviY bv KiB mvMi eK eiv w`Z hvQ, hv j Ae w` wm gvZveK mwVK bq| e nq Mj eK eiv `Iqv| kl ch, GKeviB kl chB ejv hve evsjv`ki Kvbv miKviB mgy`mxgv wbaviY Kivi evcvi Kvbv iZB Avivc Kibwb, eis ZvwQj Ki MQ|

Ges wVK GB D~Z cwiwwZi KviYB evsjv`k mevP MvcbxqZv iv Ki mvwjwk Av`vjZ Mj ejZ Mj eva nqB| Av`vjZ hvIqvi evcvi gbwi Kivi ciciB meZ evsjv`k KZc RvbZ cvi, cwZekx enr iv fviZ e eQi AvM c_g `ywU Av`vjZ evsjv`k KLbv cևqvRb gb Kij weev` wbwi cևk fviZi wei bv hZ cvi m welq Avcw w`q Pzc Pvc _KQ| ci wgqvbgvi I evsjv`k Zv`i weev` wbwi welqwU AvRvwZK UvBeybvj wbq MQ| mLvbB GLbv bvwb PjQ|

Rvbv hvQ, evsjv`ki `wY evcmvMii cwg cvk A_vr ivqgj-nvwoqvfvv b`x eivei GjvKvq fviZ Qwo bvPvQ, hv c~e w`K avweZ| Avi wgqvbgvi bvd b` eivei GjvKvq `vcvQ, hv cwg w`K avweZ| Zv Qvov fviZi bZZ `ywU `k RvU euaQ gnxmvcvb _K evsjv`k hb k~b nvZ bZzev wKQzUv Ly`Kzuov wbq wdiZ cvi| wgqvbgvii m AbK AvMB AZ 200 b.gv. ch GKUv wgUgvU Kiv hZ cviZ| wK Kvbv miKviB Zgb bRi `qwb| GKUv mgq wKQzUv ZrciZv `Lv MjI avivevwnKZv iv Kiv nqwb| evsjv`k GLb `ywU bvwbZ _vKe| mxgvbv wbaviYi Rb Av`vjZ Ges gnxmvcvbi AvDUvi wjwgU wbaviY wmGjwmGm| AvMvgx eQi hw` wgqvbgvi cևk Av`vjZ ivq w`Z cvi, Ze i ne fviZ ce, h cwZekxi evOvwj-AevOvwj bxwZwbaviKiv cwZekxi KvQ _K hZUv wbZ Rvb, ZZUv w`Z Rvb bv| Zvi m hvM nqQ DPvwfjvlx fviZxq AvKvvK DmK w`Z AaxbZvg~jK gvwKb ezZ|

gnvRvU miKvi gZvmxb nIqvi ci c_g GKRb DP chvqi gvwKb Gjb, wg. evDPvi| hvIqvi AvM ej Mjb, evsjv`ki mgy` cwZiveev AwZkq `yej weavq GLb _K gvwKbiv GB `vq wbR`i Kuva wbq beb| ZviB z` wb`kb kl ch KbvKvwdwjcmi mvMi DcwwZ| GKw`K fviZ, AviKw`K wgqvbgvi Ges mevcwi gvwKb hyiv!

GKw`b bv GKw`b mgy`mxgvi gxgvsmv ne| Ze, KZUv Qvo w`q ne, mUvB ck| GLb AvMvMvov Kb Ggb njv me evcviUv RvbZ Pq gvbbxq mevP Av`vjZ AvBwb eev wbZ cvib wK?

wbzi mZ njv, mvMii AwaKvi cwZvi ckwU mivmwi Avgv`i mvefgZi ck| AvRvwZK mgy` AvBbi iB njv GB aviYv w`q| `k, RvwZ I RbMYK wVK KiZ ne Zviv Zv`i mvefgZ iv Kxfve Kieb?

jLK: AvnvqK, evsjv`k mgy` Aj I m` iv RvZxq KwgwU|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ