» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

wbivc` moK PvB vMvb AvR `ki cwZwU gvbyli K cwZawbZ nQ

Bwjqvm Kvb

`ki Rbwcq AwfbZv, e eQi ai Av`vjb KiQb wbivc` moKeevi `vweZ| mwZ `k moK `yNUbv ew, Pjgvb Av`vjb I miKvii Aevb wbq mvvwnK KvMRK `Iqv mvvrKvi wbRi AwfZv eYbv KiQb wZwb| mvvrKvi wbqQb kwidzj Bmjvg cjvk

mvvwnK KvMR: moK `yNUbv cwZivai Rb Avcbv`i eZgvb Kgm~wP Kx?

Bwjqvm Kvb: `k AvMi Pq AbK ewk eo MQ| Avgiv m KviYB moK `yNUbv iva AvgiY Abkb hvwQ| G `vwe wbq `xN 28 eQi ivRc_ AvwQ Avwg| wbivc` moK PvB Av`vjb AvR `ki cwZwU gvbyli K cwZawbZ nQ| moK gZzi AcNvZ _K Rxeb ivq GB D`vM megnj evcK mvov RvMvZ mg nqQ ej Avwg gb Kwi| wK Zvi ciI _g bB moKi AcNvZ GB gZzi wgwQj| mwZ ggvwK moK `yNUbvq LvwZgvb PjwPwbgvZv ZviK gvmy` I mvsevw`K wgK gybxii AvKwK gZzZ mKjB nZevK I nq MwQ| ay ZviK gvmy` wKsev wgK gybxi bb, Gfve `ki AbK cwZfv moKi fqvj _vevq cwZZ nq gZzeiY KiQb| G Qvov gvwbKM _vbvi Iwm GK moK `yNUbvq cwZZ nq `k w`b gZzi m jo 8 mޤ^i gZzeiY Kib| GB Aev Avi ewk w`b vqx nZ `Iqv hvq bv|

mvvwnK KvMR: moK `yNUbv iva KiZ Avcbv`i Kgm~wP I miKvii Aevb Avcwb Kxfve evLv Kieb?

Bwjqvm Kvb: wgimivBqi ggvwK `yNUbv Ges vbxq miKvi cwZgx Rvnvxi Kwei bvbKi Qj mvqgi moK `yNUbvq cwZZ nq gZzeiY GLb Avgv`i Kvb w`K wbq hvQ? hviv moKi GB gZzi wgwQj bZZ w`Qb, Zviv webv cixvq WvBwfs jvBm c`vb Ges Mi-QvMj wPbZ cvijB ivvq Mvwo Pvjvbvi hvMZv ARb KiQb, Zv`i KvQ _K eo wKQz Avkv Kiv evZzjZv gv| AvR Avgiv Kvb w`K hvwQ| Gfve gZzi wgwQj kvwgj nq `ki Rvbgvj asm nZ _vKj GKw`b `k gavk~b nq coe| _gK hve `ki Dbqbi PvKv| ZvB Avgv`i GLbB KvhKi c`c wbZ ne| miKvii `vwqZkxj`i `vwqZvbnxb ee `kK wKQy w`Z cvie ej Avwg gb Kwi bv|

mvvwnK KvMR: Avcbviv AviI Kx aibi Kgm~wP fwelZ `Iqvi wPv KiQb?

Bwjqvm Kvb: bZzb Kvbv Kgm~wP bq| Avgiv GiB ga wZb `dv `vwe Zzj mjv c~iY Av`vjb Kivi NvlYv w`qwQ| AvMvgx 22 Avei GB `vweZ Abkb agNU cvjb Kie Avgiv| GB j wbivc` moK PvB Av`vjbi evbvi hvMvhvMgx eivei IB wZb `dv `vwemn 17wU c֯ve w`qwQ| Avgiv wbivc` moK PvB Av`vjb cwZvi ci _KB hLb h miKvi gZvq GmQ, evievi Zv`i `w AvKlYi Pv KiwQ, wK Kvbv jvf nqwb; eis moK `yNUbvi gvv w`b w`b eoB PjQ| GB Aev PjZ _vKj Zv ZviK gvmy` I wgK gybxii gZv nvRviv gav Avgv`i nvivZ ne| Avi ZvB `xN 28 eQii Av`vjb msMvg I jovBqi AwfZvq Gevi Pov chvq gvV bgwQ| 22 Avei GK w`bi Rb K`xq knx` wgbvi Abkb agNU cvjb Kie| GZI hw` miKvii UbK bv bo, Zvnj 1 wWm^i wbivc` moK Av`vjbi cwZvevwlKx _K AvgiY Abkb hve Avgiv| Gevi moKK wbivc` Kivi KvhKi c`c MnY Kiv ch Avi ivRc_ _K wdi hve bv|

mvvwnK KvMR: wZb `dvi `vwejv Kx Kx?

Bwjqvm Kvb: GB wZb `dv `vwe I c֯vejv njv, wewUk AvBb cwieZb Ki gvUi fwnKji bZzb AvBb cYqb, Rvwgb AhvM mvRv c`vb, WvBwfs BbwwUDU Mo Zvjv, webv g~j Uwbs c`vb, fvKkbvj Uwbs mUvijvZ WvBwfsK Afz Kiv BZvw`| wZwb AviI `vwe RvwbqQb, moK `yNUbv iva mPZbZv Mo ZzjZ cv_wgK chvq wkv chvq cvVm~wPZ evaZvg~jK Kiv, 22 Avei NvwlZ RvZxq wbivc` moK w`em MRUfz Kiv I moK AeKvVvgv cybwbgvY Kiv| moK `yNUbv iva Gevi meii RbZv wewfbfve msMwVZ nq ivRc_ bgQ| GgbwK mPZb bvMwiK KwgwUi evbvi Aevb agNU cvjb KiQb| miKvii `w AvKlY Zviv bvbv Kgm~wPI cvjb KiQb| wbivc` moK Av`vjbi GKRb wnme Avwg welqwUK mvayev` RvbvB|

mvvwnK KvMR: moK `yNUbv cwZiva KiZ Avgv`i KiYxq Kx ej Avcwb gb Kib?

Bwjqvm Kvb: Avwg PvB GB `vweZ mevB HKe nvK| moK wbivc` KiZ mePq eo cևqvRb mPZbZv| Avgv`i wekvj RbMvx mPZb nq DVj Avgiv Avgv`i Afx j cuQvZ cvie| hviv h Aevq moK `yNUbv iva KvR Kieb, Avwg mevi m AvwQ| Zv`i cևZK Kgm~wPZ Avgvi c~Y mg_b _vKe| cևqvRb AvwgI Zv`i m Kuva Kuva wgwjq GK myi gvV bvge| Avwg PvB AKvj KD hb moKi AcNvZ cwZZ nq nvwiq bv hvb| h Rb hLb whwb AvgvK WvKQb, Avwg Zv`i WvK mvov w`wQ| C`i w`b K`xq knx` wgbvi mPZb bvMwiK KwgwUi Aevb agNUK Avwg BwZevPK `wZ `LwQ| mgvR cևZK ewB hvi hvi Aevb _K moK wbivc` Ki Mo ZzjZ KvR KiZ cvib| Avgiv wbivc` moK Av`vjbi gvag GB mPZbZvB Mo ZzjZ PqwQ| AvR Avgvi fvjv jvMQ GB fe mKj ckvRxex _K cwZwU ii gvbyli K cwZawbZ nQ wbivc` moK Mo Zvjvi Avnvb|

mvvwnK KvMR: miKvii cwZ Avcbvi bZzb Kvbv civgkt

Bwjqvm Kvb: miKvii cwZ Avgvi Avnvb _vKe, Gevi C`i AvM hfve ivvi AeKvVvgv Dbqb gvV Suvwcq coQb, mfve wbivc` moK AeKvVvgv Mo ZzjZ KvhKi c`c nvZ beb| GUv wVK Avgiv hZB Av`vjb Kwi bv Kb, miKvi hw` G welq gv_v bv Nvgvb, Zvnj mgmv mgmvi wZwgiB _K hve| ZvZ Ki `ki bvMwiK Mvx Zv`i bvh AwaKvi _K ewZ neb|

mvvwnK KvMR: Avcbv`i `xNw`bi Av`vjbi AwfZv _K hw` ejbt

Bwjqvm Kvb: Avgiv KvDK AbymiY Kwi bv, Ze AbyciYv cvB| Avbv nvRvi fviZ Av`vjb Ki AvR mviv wek evcKfve AvjvwPZ| Zgwb GUvI mZ, wZwb h KviY Av`vjb KiQb, mUv wZwb e KiZ ciQb| Avwg wbivc` moK Av`vjb wbRK DrmM KiwQ AvR _K 28 eQi AvM| c_mfv, ivwj, gvbeeb, mfv-mgvek, KgweiwZ, cvvi, wjdjU, evbvii gvag `ki RbMvxK mPZb KiZ bvbv c֯ve cKvk, cuvP wgwbUi Rb Aevb agNUmn bvbv Kgm~wP cvjb KiwQ| Avgvi c֯vei AvjvK wek msv RvwZmsN AvRvwZK wbivc` moK w`em NvlYvi vicv, RvZxq wbivc` moK w`em NvlYv, wewfb nvBIqZ Ugv mUvi wbgvY, weklvwqZ nvmcvZvj cwZvmn BwZga bvbv MVbg~jK c֯ve KvhKi nqQ| Avwg Kvbv wKQziB `vwe`vi bB, Ze Askx`vi| i Avwg KiwQ, kl Kie G `ki RbMY| mw`KB Avwg ZvwKq AvwQ|

Qwe ZzjQb Zvbfxi Lvb


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ