» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

eezi `Lvi fvM Kcvj RvUwb, kL nvwmbvi m GKwUevi `Lv KiZ PvB

Zvivgb wewe, exi cZxK

emiKvwi msv mgqi cևqvRb gyLvgywL nqwQj Zvivgbi| XvKv _K cuvP ZiY Zzlvi, mif, AvwKj, myeZ, wcqvm wMqwQj exi mbvbx Zvivgb wewei m `Lv KiZ| ZiY `jwUi m Zvivgb wewei AvjvcPvwiZv mvvrKvi wnme Zzj aiv njv mvvwnK KvMR-G|

evsjv`ki mxgv Rjv KzwoMvgK cQb iL xci gZv _vbv ivwRecyi| 1971 mvji iYvbi exi gywhvv Zvivgb wewe exi cZxKi evwo ivwRecyi| Zvivgb wewei Avmj bvg gvmvZ Zvivgb eMg| 1971 mvj gnvb gywhy bvix gywhvv`i cwZwbwa Kvb mZviv I Zvivgb wewe exi cZxK| hLb evsjv`ki Ni Ni PjQ ^vwaKvi Av`vqi Av`vjb, cvwKvwb nvbv`vi I Zv`i G`kxq `vmi ivRvKvi, Avje`i, Avjkvgm evwnbx Rvwjq w`Q wbixn gvbyli evwoNi, gv-evb`i evwo _K ai wbq alY KiQ, wbixn gvbylK wbwePvi nZv KiQ, gvbyl evwoNi dj Rxeb euvPvZ mxgvi Icvi Avkq wbQ, wVK ZLb wKkvix Zvivgbi gb Zv `L Ku` IV| wbR`i Lvevii eev KiZ h Zvivgb wngwkg LZb, gvbyli AmnvqZ `L mB Zvivgb gvbyli Lvevii eev Kijb| wbRi cib Quov Kvco _vKjI wKkvix Zvivgbi gb Ku`wQj Ab-enxb kiYv_x`i AmnvqZ `L| gvZfwg ivi `x cZq ejxqvb exi gywhvviv ZZ w`b `ki Rb Rxeb wecb Ki A nvZ ZzjQb, Zv`i GKwU `ji Kv wQj Zvivgb`i MvgB| GKw`b Afvex Zvivgb Lvevii Rb KPzigywL ZzjZ b`xi cvo hvb, mLvb `Lv nq GKRb gywhvvi m| gywhvv`i Kv ivbvi KvR Kivi c֯ve cj ivwR nb Zvivgb| wK Zvivgbi gvqi AbygwZ wbZ nq| GKUv wKkvix gq Kvb mK Kv _vKeb? Zvivgbi gv Zv RvbZ PvBj Dˇi gywhvv ej, Avgvi gqi cwiPq _vKe|

agi gq ej m^vab Ki gywhvviv wbq hvb ZvivgbK| Zvivgbi civi gZv Kvco bv _vKvq gywhvviv Zvi Rb Kvco evwbq AZtci GK w`b ci ZvK Kv wbq hvb| gywhvv`i Kv fvjvB mgq KvUwQj Zvivgbi| ivbvi cvkvcvwk gywhvv evevi KvQ A Pvjvbvi Uwbs bb| gywhvv`i nq Pii KvR KiZb| gv_vq, Pzj gvbyli gj, AveRbv gL wekvj b`x muvZi hZb cvMji ek cvwKvwb`i Kv, Rxeb evwR iL wbq AvmZb iZc~Y Z_, cuQ w`Zb gywhvv`i KvQ, m Abyhvqx Acvikb mvRvZb gywhvviv, mdjI nZb me Acvikb|

GKmgq A Pvjvbv wkL Mjb Zvivgb| h nvZ GKw`b RjQ Pzjvi Avb, mB nvZ Zzj wbjb A| Iiv Avgv`i gv-evb`i KzKzi-weovji gZv giQ, ZvB gvbeZveva _K gywhy KiwQjb Zvivgb eMg|

RxebK ZzQ gb Ki gvbeZvi cvk Gm `uvovjb Zvivgb eMg| ^vaxb Kijb gvZfwg, ^vaxb njvg Avgiv| 56 nvRvi eMgvBji GK gvbwP ^vaxb Kijb evsjvi exi mvb gywhvviv| 30 jvL knx`i ii wewbgq ^vaxb njv Avgv`i wcq gvZfwg evsjv`k| gywhvviv wdi Mjb wbR wbR evmvb|

Zvici AbK eQi KU Mj, ZvivgbK hyi Avi LyuR cvIqv hvqwb, A_ev ZvK KD LuvRwb| 1972 mvj mgvR _K nvwiq MjI BwZnvmi cvZvq wZwb wKse`w, cqwQjb exiZi Rb evsjv`ki ivxq mvb exi cZxK Dcvwa|

1995 mvj Zvivgb wewe AvjvPbvq Avmb| wK ZZ w`b AbK `wi nq hvq| GB mB Zvivgb, whwb GKw`b gvZfwgi Rb hy Ki ^vaxb KiQb evsjv`k, m AvR `ytL, `b, Riv, evwai m hy KiQb| Zvi dzmdzm cvq AKRv nq MQ| gvm 6,000 UvKvi ay IlyaB Kbv jvM| gvm fvZv cZb 3,000 UvKv, G eQi _K cvQb 5,000 UvKv| m UvKvI Avevi cvk^eZx Rjv Rvgvjcyi _K ZzjZ nq| Zvivgb wewei GK Qj I GK gq| Qj Rjv m`i nvmcvZvj eqi KvR Ki| Zvivgb wewei RxebUv KvUZ _vK mxgvnxb `yievi gvS| Zvi AvKzwZ GLb eezKbv cavbgx kL nvwmbvi m mvvr Kiv|

ZiYiv ZvK gv ej m^vab KiwQj, wZwb Zv`i nvZ ai ay GKUv Abyiva KiwQjb, ejwQjb, Avgiv Zvgv`i mvbvi dmj w`q Mjvg, G dmj ZvgivB Ni Zzje, h hy AvR Aewa kl nqwb, m hy Zvgiv kl Kie| ivZ GLbv kl nqwb, hy GLbv evwK, GLbv fvi nqwb, GLbv AbK ivZ, 16 wWm^i weRq GmQ, gyw cvBwb GLbv|

mgqi cևqvRb: hLb evsjv`ki AwZ ivi Rb wbRi RxebK ZzQ Ki Avcwb kΓi gvKvwejv KiwQjb, ZLb Avcbvi eqm KZ wQj?

Zvivgb wewe: Avwg ZLb Ziv _K P eQii wKkvix|

mgqi cևqvRb: Kb Avcwb mB wefxwlKvi w`bjvZ cvY euvPvbvi Rb cvwjq bv _K eis wbRi cvY muc w`qwQjb gywhy?

Zvivgb wewe: gvbyli h K Avi e`bv `LwQ, jvki ci jvk co AvQ, Zvi Ici w`q nuU gvbyl euvPvi Rb Pwj AvmwZQ, Lvevi bv cq yavi hYvq QUdU KiwZQ, evwoNi dBj Gm wbRi Rvb wbq cvjvQ, Zv `BL Avi _vKwZ cvijvg bv| c_g w`K hLb gvbyl AvmZ i Kij, ZLb Avgvi wbRi LvIqv wbqB UvbvUvwb, Lye Mwie Nii gq Avwg, AvgvwMi wbRi NiB fvZ wQj bv, Avgiv LvBZvg KPz wm Ki, Kvbv Kvbv w`b bv LqI KvUZ| Icvi _K jvk fm fm AvmZ| `LZvg, gvbyl AvmZ, Lvevii Rb QUdU KiZ, Avwg b`xi cvo _K KPz Zzj AvbZvg, Zv`i mB KPz wm Ki w`Zvg, AbK DuPz cwieviI Amnvq Aevq GmwQj, ZvivI Avgv`i m LZ, Zv`i fvZ LvIqvZ Lye BQ KiZ, AvgvMiB fvZ wQj bv, Zv`i LvIqvev Kx! hv-B LvIqvBwQ, Pv KiwQ hb KD Afz bv _vK| mevB Lye Amnvq, mePq Amnvq jvMZ b`xZ fm Avmv wbixn gvbyli jvk `L, hv`i `vdb wKsev kkvb nqwb, Kvbv w`b ne bv| gvbyli Ki fvM wbwZ eo BQ Kij, mevB hw` cvjvq hvq Ze `k ^vaxb Kiwe Kviv? KvDK bv KvDK Zv gvwUi RBb giwZ nwe, Avwg bv nq gvwUi Rb Rxeb w`jvg| GKw`b `k ^vaxb ne, gvbyli Avi GZ K _vKe bv, Avgvi gZ Zvivgbi gvwU wUKvwZ giY njI Lye ewk wKQyB ne bv| bv Lq gi hvIqvi Pq gvwUi Rb giv AbK Avb`i|

mgqi cևqvRb: Avcwb Kxfve gywhy AskMnY KiwQjb?

Zvivgb wewe: 11 b^i mii exi gywhvviv ZZ w`b Zv`i GKwU `ji Kv Avgv`i MvgB KiwQj| GKw`b bv Lq _K Lvevii Rb KPz ZzjZ b`xi cvo hvB, mLvb `Lv nq mye`vi ejvqZ bvgi GKRb gywhvvi m| wZwb gywhvv`i Kv ivbvi KvR Kivi AvgvK c֯ve `b| c֯ve cj Avwg ivwR nq hvB| wK ZvK ewj h, Avgvi gvqi KvQ _K AbygwZ wbZ ne, Avgvi gv hZ w`j Avwg hve| wZwb Avgvi gvqi KvQ Gjb AvgvK wbq hZ| gv ejj, GKUv wKkvix gq Kvb mK Avcbv`i m Kv _vKe? hLb `k ^vaxb ne ZLb Kx cwiPq Avgvi gq GB mgvR euP _vKe? GB mgvR ZvK wK wUKZ `e? Dˇi IB gywhvv ejb, Zvivgb Avgvi gqi cwiPq _vKe| agi gq ej m^vab Ki gywhvviv wbZ Pvq AvgvK|

Avgvi civi gZv Kvco bv _vKvq gywhvviv Avgvi Rb Kvco evwbq GKw`b ci Gm AvgvK Zv`i Kv wbq hvq| gywhvv`i Kv fvjvB mgq KvUwQj Avgvi| ivbvi cvkvcvwk gywhvv evevi KvQ A Pvjvbvi Uwbs wbZvg| GfveB gywhy Rwoq cojvg|

mgqi cևqvRb: Avcbvi DjLhvM GKwU hyi K_v Avgv`i ejyb|

Zvivgb wewe: igvix iYvb-Kv`vjKvwVi hy| Kv`vjKvwVi hy Avwg wQjvg gywevwnbxi Pi| Avgvi KvR wQj cvKevwnbxi Mvcb msev` wbq Avmv I Zv`i PjvPji Ici LuvRLei ivLv| gv_vq, Pzj gvbyli gj, AveRbv gL wekvj b`x muvZi hZvg cvMji ek cvwKvwb`i Kvi wfZi Rxebi SuzwK wbq XzK hZvg| Rxeb evwR iL wbq AvmZvg iZc~Y Z_, cuQ w`Zvg gywhvv`i KvQ| m Abyhvqx Acvikb mvRvZ gywhvviv, 450 Rb gywhvvi GK wekvj `j wQj Avgv`i| Avgvi ivBdj PvjvZ K nZv ej gywhvv evev AvgvK MևbW gviv wkwLq w`qwQjb| Kv`vjKvwVi hy hLb cvKevwnbx Avgv`i cvq KvYVvmv Ki djwQj, ZLb Avgv`i gbvej Avgv`i Acvikb Rq Gb w`qwQj|

mgqi cևqvRb: GKRb gywhvv wnme gywhyi g~jvqb KiQb Kxfve?

Zvivgb wewe: gywhyi g~jvqb Kxfve Kie? g~L gvbyl ejB Zv 1973 mvj cv exi cZxK mb` cqwQ 1995 mvj| Zv wbqI ivRbxwZ nqQ, GB Zv `ki BwZnvm| hB nvbv`vi- ivRvKvi Mv wei GKw`b A ZzjwQjvg, ci ZvivB `k PvjvBj| ZvBj ^vaxb nBjvg Kvi _BKv| KjvMvQi Ici fi w`q mvMi mgvb b`x muvZivqwQ `ki Rb|

GLb Avgvi dzmdzm `yBUvB APj| dzmdzm `yBUvB APj nIqvi ci evK evsK mvnvhi nvZ evwoqQ| hLb Ilyai Afve Amy Aevq QUdU KiwQ, KD `Lwb, gZzi AvMgyn~Z mevi `qv nqQ| exi cZxK mvbbv AvbZ wMqI Avwg b ivRbxwZi Pvc cowQ| Avwg g~L gvbyl, ivRbxwZi cuvP Avwg wK eywS!!! 1996 mvji wbevPbi wVK AvM AvgvK ZrKvjxb cavbgx Lvj`v wRqv ejj, m gZvq, hb Avwg Zvi KvQ _K mb` bB| Avwg wKQz ejwQjvg bv| ZrKvjxb weivax`jxq bx kL nvwmbvI mb` Zvi KvQ _K bIqvi K_v ejwQjb| hviv AvgvK XvKvq wbq wMqwQj, Zviv ZwoNwo Ki AvgvK ZrKvjxb cavbgx Lvj`v wRqvi KvQ _K c`K I mb` bIqvq|

Avwg Zv XvKvi ivvNvU wKQzB wPwb bv, hviv AvgvK IB ch wbq wMqwQj, Zviv NUbv cv djQ| Avwg cwiwwZi wkKvi| kL nvwmbv eva nq Avgvi Dci ivM KiQb, Zvi AbK BQ wQj AvgvK m wbRi nvZ c`K w`e| NUbv cv Mj| Avgvi AmnvqZ KD eySjv bv, Avwg kL nvwmbvi KvQ _K `~iB iq Mjvg| GB Zv `ki BwZnvm!!!!

mgqi cևqvRb: eZgvb miKvii mgq Avcbvi cZvkv Kx?

Zvivgb wewe: Avgvi GKUv Abyiva ivLev evev? hw` Kvbv w`b eezi gq kL nvwmbvi mv_ `Lv nq, ZvK GKUv K_v ejev, Avgiv eezi WvK `k ^vaxb KiwQ| eezi `Lvi fvM Avgvi Kcvj RvUwb, eezi gq kL nvwmbv euP AvQ, Avgvi Zvi mv_ h K_v wQj, Avwg Zvi mv_ GKwUevii Rb `Lv KiZ PvB| Avgvi GB DcKvi KiZ cviev evev?

mgqi cևqvRb: Avcwb `ki KvQ Kx Pvb?

Zvivgb wewe: Avwg BwZnvmi cvZvq Avgvi GjGgwR (A)Uv LyuRwQ, Avevi hy Kiev, hy GLbv kl nqwb| Avwg `ki KvQ wKQzB PvB bv, Avwg eezi gq kL nvwmbvi m `Lv KiZ PvB, wK mUv Kxfve ne Zv Rvwb bv|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ