» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

mskvabx

MZ msLvi c֔Q` KvwnwbZ mvsevw`K bRij Kexii bvg fzjekZ bRij Kixi Qvcv nqQ|

wmivRyj Igii jLvi 4_ jvBb wQbagxq bZviv Qvcv nqwQj| GwU Avmj ne wQb agxq bZviv | cv`g~ji K_vq Avgiv gvbyli Rb msMVbwUi D`vv gwRei gvvi I Revi gvvi`i Dχk jLv nqwQj wcR gwRei, wcR Revi agxq mfvi jvLv UvKvi Ggb AvqvRb bv Ki eis Zv w`q AvZ-`y`i Rb, wb`bc Av-Dbqbg~jK Kvbv cwiKbvi Rb GKUz fveyb, ZeB Avcbv`i gvbyli Rb KvR Kivi D`vMUvi i ne AZ| wK GB AskUzKz Qvcv nqwb|

AbvKvwZ fzji Rb Avgiv `ytwLZ|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ