» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

PvKwi cvIqv bvMwiK AwaKvi

hviv evsjv`ki bvMwiK, gav I hvMZvi wfwˇZ miKvwi PvKwi cvIqv Zv`i bvMwiK AwaKvi| wK mgKvjxb evcviUv chvjvPbv KiZ Mj `Lv hvq, miKvwi PvKwiZ AbK B AwfZv PvIqv nq, hv AbwfcZ| GKRb Qv 26-27 eQi eqm gvvm mb Ki AwfZvi Rb AbK miKvwi PvKwiZ Ave`b KiZ cvi bv| G GKRb PvKwiRxex bZzb Ki Ab PvKwiZ AwfZvi ej Lye mnRB hvM`vb KiZ cviQ| Abw`K AwfZvnxb eKvi AviI eKvi cwiYZ nQ, hv GKwU mf `ki Rb AegvbbvKi| G bxwZ nQ hb PvKwii AvM PvKwi| Gfve hw` miKvwi PvKwiZ AwfZv PvIqv nq, Zvnj m` cvmKZ eKviiv Kv_vq VuvB be? G cm Rbckvmb gYvjqi gvbbxq gxi KvQ Rvi Abyiva KiwQ, weeKi ghv`vq weePbv Ki AwPiB miKvwi PvKwimn _K AwfZv welqwU kZ wnme ev` `eb| Ze G , wbqvM wew߇Z AwfZvmb`i AMvwaKvi K_vwU DjL Kiv hZ cvi| wbkvZ AvbRyg mvKx,

Pix, mvfvi, XvKv|


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ