» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  

 
mޤ^i 18, 2011, iweevi : Avwkb 3, 1418 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 

AvwjK mnhvwMZv I hvMvhvM UvbwRUi Zvrch cm evsjv`k

gvnv` G AvivdvZ

A_bwZK DbqbK Zivw^Z Kivi eemv-evwYR cmvii Kvbv weK bB| eemv-evwYR Z_v A_bwZK KgKv MwZkxjZv cj mgvR Z_v `k m` mw nq| mB m`i myz ebeev wbwZ KiZ cvij Rbgvbyli Rxebgvbi DbwZ NU| A_bxwZ kvi GwUB g~j K_v| KvRB eemv-evwYR cmvii hv wKQy evav nq `uvovq, mjvK `~i KiZ cvivi A_ njv `ki ev mgvRi gvbyli KjvY GwMq hvIqv| eZgvb wek wewfb `ki ga Av`kxq eemv-evwYRi ga h cwZeKZv AvQ, Zv eemv-evwYRi cmvi Z_v AwaKZi m` mwZ Aivq| cw_exi e `k, wekl Ki cvvZ evwYR cmvii cwZeKZvjv `~i Ki A_bwZK Dbqb NUvbvi cqvm Avgiv `LwQ| evsjv`k Zvi cvkeZx `kjvi m AvwjK mnhvwMZv I hvMvhvM ewi gvag A_bwZK Dbqbi w`K GwMq hZ cvi| AvwjK mnhvwMZvi gvag cw_exi e `k GwMq MQ| AvgivI GwMq hZ PvB| AvwjK mnhvwMZv ewi gvag evsjv`ki A_bxwZZ evcK Dbqb NUvbv me| cw_exi wKQy wKQy `k hgb cvKwZK m` mg Ges hv eenvi Ki A_bxwZZ Dbqb NwUqQ, Zgwb wKQy wKQy `k AvQ hviv fMvwjK AevbMZ wekl myweav fvM Ki Ges Zv eenvi Ki Zv`i A_bxwZK mg KiQ|

BDivci e `k AvQ hviv Zv`i fMvwjK AevbMZ KviY mgy`c_ mivmwi cևeki myweav _K ewZ| BsiwRZ GB `kjvK ejv nq jv jK&W KvwU| GB `kjv e`wkK evwYR cwiPvjbvi b`vijvi bUi Wg cvUi Ici wbfikxj| b`vijv bUi Wg cvUK K` Ki Abvb `kK mgy`c_ cևek myhvM Ki w`q wecyj e`wkK gy`v ARb Ki|

mUvj Gwkqvi cuvPwU `k hviv c~ei mvwfqZ BDwbqbi AMZ wQj Zviv Bivbi cvU e`i Avevm eenvi Ki| GB `kjvK UvbwRU c`vbi gvag Ges Zvi cvU eenvi KiZ `Iqvi wewbgq BivbI wecyj e`wkK gy`v ARb Ki| AvwdKvb BDwbqbI GK Acii m UvbwRUi gvag hvMvhvMeevK my`p KiQ|

evsjv`k I fviZi h_ mxgv cw_exi ga `xNZg AvRvwZK h_ mxgv, hvi `N 4095.70 wKjvwgUvi| GB h_ mxgv fviZi cuvPwU AivRK k Ki MQ| GB AivRjv njv: cwge, Avmvg, wcyiv, gNvjq I wgRvivg| Gi ga 1940 wKjvwgUvi fviZi Di-c~ev‡ji m h_ mxgv| fviZi wkwjwo KwiWi, GKwU z` myZvi gZv f~wg, hv fviZi Di-c~evjK g~j f~Li m hy KiQ| GB KwiWiK ejv nq wPKb bK|

fviZi Di-c~evj fviZi g~j f~L _K fMvwjKfve cvq wewQb| evsjv`ki Aevb fMvwjKfve jv jK&W `k bcvj I fzUvbi KvQvKvwQ| evsjv`ki KkjMZ Aevb fviZi g~j f~L Ges Di-c~ev‡ji gvSLvb Ges Gi mK Pxb I `wY-c~e Gwkqvi `kjvi ga AviI Rvi`vi nQ| Gi dj evsjv`kK GKwU mvebvgq enr evwYR, hvMvhvM I UvbwRU nve wnme MY Kiv nQ|

bcvj, fyUvb I b_ B Bwqv Zv`i eemv-evwYR cmvi NUvbvi evsjv`ki Ici wbfikxj evsjv`ki fMvwjK AevbMZ KviY| fMvwjK AevbMZ myweav hwU evsjv`ki AvQ Zvi c~Y mبenvi Avgiv Kwiwb| AvRK mgq GmQ evsjv`ki GB fMvwjK AevbMZ myweavK eenvi Ki G `ki A_bwZK DbqbK AviI eMevb Kivi|cUf~wg

UvbwRU welqwU wbq Kvbv weZKi AeKvk bB| GB welqwU 2004 mvji Bmjvgvev` mvK mjb BwZgaB bwZKfve wmv bIqv nqwQj| ci mvK mUvwiqUK `vwqZ `Iqv nqwQj Gi egyLx KvVvgvwU Kgb ne, Zv wbaviY Kivi Rb| Gwkqvb WfjcgU evsKi Avw_K mnvqZvq hvMvhvM I AvwjK mnhvwMZvi egyLx KvVvgv wbq wei MelYvi D`vM bIqv nq| GB welqwUI Pov nq hvq 2006 mvji gaB Ges cyiv welqwU Abygv`b cvq 2007 mvj| 2007 mvji PZg mvK mjb mvKi hvMvhvM Ges AvwjK mnhvwMZvi egyLx KvVvgvi Ici MelYvc·K K` Ki ek wKQy mycvwik MnY Kiv nq| GB mycvwikjvi ga Rvivjvfve mvKi `kjvi ga hvMvhvM I mnhvwMZv evovbvi K_v ejv nqQ| AviI Rvi `Iqv nqQ NvlYvg~jK ce _K evevqbi w`K GwMq hvIqvi Rb my`p c`c bIqvi evcvi| wmv bIqv nqQ mvKi hvMvhvMgx chvq wewfb AvjvPbvi gvag cixvg~jK cK wPwZKiY Ges AeKvVvgvMZ hvMvhvM DbqbK evevqbi w`K GwMq hvIqvi mgqvwPZ c`c bIqv| G Qvov Gwkqvb nvBIq Ges Uv-Gwkqvb ijIq BwZga bxwZMZfve UvbwRUi welq Abygv`b w`q iLQ|hwKZv

gsjv cvUi cyiv AeKvVvgvi 20 kZvskI eeZ nq bv| PMvg cvUI cyivcywi eeZ nq bv| eevcbvi Dbqb NUj PMvg cvUi aviYgZv AviI evovbv me, hv nqZv h_ KvRi Afve AeeZ _K hve| GgbwK Avgv`i ijIqiI AeKvVvgvi ejvsk AeeZ _K hvq| UvbwRU `Iqvi dj GB AeeZ aviYgZv c~Y eenvi Ges AviI DcvRbi myhvM Zwi ne| GKB m Avgv`i wewfb aviYgZv ewi cևqvRbI coe| KviY, UvbwRU `Iqvi dj h cwigvY UvwdK PjvPji mvebv Zwi ne, Zv Avgv`i eZgvb h AeKvVvgvMZ Aev AvQ, Zv c~Yvfve aviY KiZ cvie bv|evwYwRK jvf

`wY Gwkqvi wRwWwc cew cw_exi Abvb A‡ji Zzjbvq `Z GMvQ| 2000-2001 A_eQi GB A‡j wRwWwci cew wQj 7.5 kZvsk, hv bvdUv (1.6), Avwmqvb (5.3) Ges BD (5.3) Gi Zzjbvq AbK ewk| 2010 Gi wekevsKi cwZe`b ejv nqQ, `wY Gwkqv evwYR cwZeKZv `~i Ki, Av-AvwjK mnhvwMZv evwoq GB A‡ji evwYR Pvi Y evovZ cvi (5 wewjqb _K 20 wewjqb)|Avmxgv hvMvhvM

AvwjK mnhvwMZv ew Ges evwYR cewi iZc~Y f~wgKv cvjb Ki| wekvqbi hyM Av`kxq hvMvhvM Ges evwYRi ga mivmwi mK LuyR cvIqv hvq| `~iZ I evwYR`yqi ga bMwUf Kv-wijkb `LZ cvIqv hvq| hvMvhvMeevi Dbqbi dj hvMvhvM LiP Kg Avm Ges hvMvhvM `ZZv Avm Ges Gi dj evwYR ew cvq| AcZzj hvMvhvMeevB `wY Gkxq `kjvi ga evwYRi nvi wb chvq _vKvi g~j KviY| Abw`K Avwmqvb `kjvi ga moK I AvKvkc_ hvMvhvM ewi dj wecyjfve Av-AvwjK evwYR ew Ges Gi evw NUQ| GLb `Lv hvK fviZK UvbwRU c`vbi gvag evsjv`k Kxfve jvfevb ne Ges GB D`vM Kxfve Dfq `ki B evwYR cmvi f~wgKv ivLe|

fviZK UvbwRU `Iqvi gvag cwZ Ub evsjv`k GKwU mvwfm PvR Av`vq KiZ cvie| BD Gb BmKci mveK Pqvigvb W. Gg ingZzjvni gZ, fviZi gvjvgvj GLb KjKvZv _K wPKb bK w`q AvMiZjvq cuQvZ cwZ Ub 100 Wjvi LiP nq, hv wKbv evsjv`ki UvbwRU w`q 60 Wjvi LiP coe| m fviZi cwZ Ub 40 Wjvi LiP euvPe| Kvbv Kvbv GB LiP 80 kZvsk ch euvPZ cvi| KvRB Avgiv fviZi KvQ _K GKwU eo Ai mvwfm PvR Av`vq KiZ cvie| W. Gg ingZzjvn AviI ejQb, MelYvq `Lv hvq, c_g 5 eQi nqZv 10 kZvski ewk UvwdK PjvPj KiZ cvie bv, wK ZvZB Avgv`i 250 wgwjqb Wjvi Avq ne| wK lZg eQi _K hLb UvwdK evoZ _vKe hvMvhvM AeKvVvgvi Dbqbi dj| m Avgiv cyiv UvwdK cZ cvie Ges Avgv`i RvZxq Avq AbK eo hve|

ay b_ B BwqvB bq, cwge I IwWkvI evsjv`ki Ici wbfikxj nq coe| gsjv cvUI PMvg cvUi gZv e e`i cwiYZ ne| evsjv`k `wY Gwkqvi wmvcyi cwiYZ nIqvi GKwU mvebv Zwi ne|

FYwU Kb cևqvRb wQj

Gwkqv gnv`ki Zzjbvq `wY Gwkqvi hvMvhvM AeKvVvgv ek `yej| `wY Gwkqvi evwYwRK mgZv Gwkqvi Abvb `ki Zzjbvq ek wbP| 2009 mvj mvKi `kjvi Av`kxq evwYRi nvi wekevwYRi 5.3 kZvsk wQj, hLvb cwg Gwkqv KiQ 9.7 kZvsk, `wY-c~e Gwkqv KiQ 12.3 kZvsk Ges c~e Gwkqv KiQ 31.6 kZvsk evwYR| `wY Gwkqvi `kjvi ga wb evwYR mgZvi ewea KviY AvQ| Gi ga AbZg cavb KviY AcZzj hvMvhvM AeKvVvgv| `wY Gwkqv ivv, ij I Uwj WbwmwU cvi KvwcUvq mePq wb Aevb KiQ| KvRB AvwjK mnhvwMZv I hvMvhvM ewi gvag Z_v fviZ, bcvj, fyUvbK UvbwRU c`vbi gvag h mvebvi vi DbvwPZ ne, Zvi cyivUvB GB gyn~Z KvR jvMvZ cvie bv evsjv`k AeKvVvgvMZ `yejZvi KviY|

GwWwei MelYvq `Lv hvq, cyivcywi AeKvVvgvMZ Dbqbi Rb 24 wewjqb Wjvi cևqvRb ne| GLb Avgiv gv i Kijvg 1 wewjqb Wjvi FY wbq| Avgv`i GLb h AeKvVvgv AvQ, ZvZ UvbwRU `Iqvi ci h cwigvY UvwdK PjvPji mvebv Zwi ne, Zvi 10 kZvsk UvwdK bIqvI me ne bv| XvKvq cևeki Dχk h KbUBbvijv PMvg _K Avm, Zvi 8/9 kZvsk Ub Avm, evwKjv Lyj UvK AvbZ nq| XvKv _K PMvg Avgv`i Wvej UvK jvBb bv _vKvi Rb UvKi mvnvh gvjvgvj enb KiZ nq| KvRB FYi UvKv eenvi Ki Avgv`i AeKvVvgv Dbqbi KvR jvMvZ ne|

FYi UvKv eenvi Ki h cKjv bIqv nQ, Zvi GKwU wj miKvi cKvk KiQ| GB wj Avgiv 14wU cK `LZ cvB| Gi ga cK 02: A_vr AvM I AfixY KbUBbvi be`i vcb, cK 10: A_vr mivBj-evYevwoqv-myjZvbcyi-wPbBi-AvLvDov-mbvievw` je`i mshvM moK Dbqb Ges cK 12: A_vr ivgMo-mveig je`i mshvM moK Dbqb cK| GB wZbwU cK Avgv`i c~eKvi Kvbv AfixY RvZxq gnvcwiKbvi AMZ wQj bv| Ze wnmve Ki `Lv MQ, UvbwRUK K` Ki 1 wgwjqb Ub ev Ea KvMv nvwjs Kij GB wewbqvMjv evsjv`ki Rb jvfRbK ne|

* QKi gvag cK mg~ni wnmve evqi cvZvq `Lvbv njv|

AviI GKwU cK (cK-13) hwU 400
KV Grid evsjv`ki fovgviv Ges fviZi enigcyii ga mshvM vcb Kie Ges evsjv`k we`yr Avg`vwbi myhvM cve| G hwU ejv nq h GB UvKv LiP Ki evsjv`k wbRB we`yr cvU emvZ cvi, Zvnj Kb fviZi m Inter Connecting Grid vcb Kivi cևqvRb coj| GLvb gb ivLZ ne, evsjv`ki we`yr mgmv we`yr cvUi Afvei Rb bq, eis Gi KuvPvgvj A_vr Mvmi NvUwZB Gi g~j KviY| Avgiv BwZgaB Rvwb, Mvmi Afve 800 gMvIqvU we`yr Drcv`b gZvmb we`yr cvU AeeZ nq AvQ| fviZ _K we`yr Avg`vwb Kij Avgv`i KuvPvgvj wbq wPv KiZ ne bv, mivmwi Avgiv we`yrB cq hve|

GLb Avmv hvK evwK me cKi evcvi| evwK cKjv A_vr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 GB 10wU cKi me KwUB Avgv`i ijIq gnvcwiKbv, AfixY b-hvMvhvM gnvcwiKbv, Ges STP ev
Strategic Transport Plan of Dhaka City GB mKj RvZxq gnvcwiKbvi Afy e AvM _KB wQj| DjL, gnvcwiKbvjv chvjvPbv Kij `Lv hvq, cyiv h AeKvVvgvMZ Dbqb ne GB FYi UvKv LiP Ki, Zvi 90 kZvskB eeZ ne evsjv`ki wbR^ UvwdK PjvPj| gv 10 kZvsk eenvi Kie fviZxq UvwdK, hvi wewbgq evsjv`k gvUv Ai mvwfm PvR Av`vq KiZ cvie| h_vh_ AeKvVvgv AbycwwZi KviY evsjv`ki AfixY evwYR cwiPvjbv LiP (Trade Transaction Cost)I AbK ewk co hvq| dj cYi `vg eo hvq Ges Zv`i ewk g~j cY wKbZ nq| AvRvwZK evRvi evsjv`ki eemvqxiv g~j mgZvq ci IV bv| KvRB AvwjK hvMvhvM Ges UvbwRU PzwK wNi evsjv`ki Afi h AeKvVvgvMZ Dbqb mvwaZ ne, Zv GB `ki eemvqx`i evwYwRK mgZv (Competitiveness) AbKLvwb evwoq `e| AvwjK mnhvwMZv I hvMvhvM evovbvi cwqvi evavjv `~i Kivi wbwg evsjv`k Zvi AeKvVvgvMZ Dbqbi Rb WweDwUIi mycvwik FYi Ici eo aibi QvoI cve|

GB welqjv wbq wewfb chvq MelYv nqQ| W. gvk` (MelK, weAvBwWGm) welqwU wbq wei MelYv KiQb Ges evsjv`ki evwYwRK jvfi welqwU DjL KiQb| wmwcwW Ges
SACEPS - South Asian Centre for Policy Study (KvVgvyZ AewZ) Gi h_ MelYvi c~Yv cwZe`b cvq Pov chvq| GB MelYvwU Asian Development Bank (ADB) A_vqb cwiPvwjZ nqQ| GLvb _K `Lv hvq, evsjv`ki mywbw` evwYwRK jvf ne GK wewjqb Wjvi| MZ 20 g 2010 evsjv`k miKvii Abyiva GwWwe evwYR gYvjq GKwU AvgYvjqi mfvq GB cwZe`bwU Dcvcb Kib|

UvbwRUK K` Ki GKaibi ivxq wbivcvwelqK ck AvQ| c_g K_v njv GB Pzwi dj cYevnx KbUBbvijv ay fviZ bq, bcvj I fyUvb _KI evsjv`k XyKe| Ges A`~i fwelZ PxbKI Avgiv GB AvwjK mnhvwMZvi cևPvi AMZ `LZ PvB| Ze h `kiB cY evsjv`k XyKzK bv Kb, ` I hyMvchvMx BbKkb eevi ga w`q cY cևek Ges ei Kij G wbq Ab Kvbv SuywK _vKe bv| cw_exi ek wKQy `k GB aibi eev eeZ nQ Ges BwZgaB GB cwZjvi DchvwMZv cixwZ nqQ|

AvwjK mnhvwMZv Ges hvMvhvM ewi evsjv`ki AfixY ivRbxwZ AviKwU eo Aivq| GB `ki wKQy ivRbwZK `ji fviZ cևk wgywLZv, UvbwRU cևk AmZZv Ges `ki gvbyli ^v_ wPv bv Ki ew ev `jMZ ^v_K cvavb `Iqvi ceYZv Gi g~j KviY| hvMvhvM Ges UvbwRU Pzw wbq Avgiv h ivRbxwZi PPv `LwQ, Zv evsjv`ki Rb KjvYKi bq| `k I RvwZi ^v_ Avgv`i ivRbxwZ AviI cwikxwjZ I fwelrgyLx nIqv cևqvRb| mvaviY gvbyli kKvZi welqjvK ivRbxwZZ eenvi/Aceenvi Ki, gvbylK wev Ki `jMZ I MvxMZ ^v_ nvwmji ivRbxwZ e nIqv cևqvRb|

fviZweivax ivRbxwZi PPv G f~L bZzb bq| kievsjv G K dRjyj nK, nvmb knx` mvnivIqv`x, fvmvbx _K i Ki eez kL gywReyi ingvb ch mKj `kcwgK RvZxq bZvK wbq cvwKvwb Avgj `wY avivi ivRbxwZi aviK-evnKiv fviZweivax Kzrmv iUbvi m cZfve m wQj| mB mgqKvi ccwKv NuU `Lj mnRB Gi cgvY wgje| `ytLRbK njI mZ, ^vaxb evsjv`kI GB GKB avivi ivRbxwZ GLbv PjQ|

Avgiv m~fve weklY Ki `Lj eySZ cvie, GB avivi ivRbxwZi dj evsjv`k I RvZxq ^v_ wZM֯ nq Ges wKQy Amvay ivRbxwZK I ag eemvqx `ki mvaviY gvbylK evKv evwbq Zv`i MvxMZ ^v_ wVKB nvwZq bq| UvbwRU welqwUK K` Ki h `ywU welq wbq ivRbxwZi gvV Mig Kivi Pv Kiv nqQ, Zvi GKwU njv * Kb evsjv`k fviZi emiKvwi cwZvb Exim Bank Gi KvQ _K FY wbj| Avi GKwU njv *FYwU Kb Supplier`s Credit wnme bIqv nqQ| AviI ejv nqQ * FYwUZ my`i nvi AbK ewk, hv wKbv 1.75 kZvsk| GB `vwejvi me KwU AmZ| Exim Bank fviZi Kvbv emiKvwi cwZvb bq Ges evsjv`k Gi AvM eevi e `ki Exim Bank Gi KvQ _K FY wbqQ| `ywU D`vniYi gvag GB ckjvi hwKZvi AmviZvi cgvY `Iqv hve|

2006 mvj Lvj`v wRqvi miKvi Pxb miKvii m 400 wgwjqb Wjvii GKwU FY Pzw ^vi Ki| GB Pzwi kZ Abyhvqx my`i nvi wQj 2.6 kZvsk, hwU 5 eQi cwikvahvM| GB FYi UvKv Pxbi Exim Bank _K Aegy nIqvi K_v| ci 2008 mvj ZˡveavqK miKvii mgq cybivjvPbvi gvag GB FYi A_K fvM Ki 211 wgwjqb Wjvi Teletalk Gi Rb 189 wgwjqb BTCL Gi Rb eiv Kiv nq| AvIqvgx jxM miKvi gZvq Gm Pxbv miKvii m Avevi cybivjvPbvi gvag GB FYwUi my`i nvi 2.6 _K 1.8 kZvsk bvwgq Avb Ges cwikvai gqv` 5 eQi _K 15 eQi ch evwoq bq| evsjv`k G ch 21wU `k Ges GRwi KvQ _K Supplier`s Credit wbqQ| Gi ga Pxbi KvQ _K 20 evi, fviZi KvQ _K 18 evi, ivwkqvi KvQ _K 10 evi Ges b`vijvi KvQ _K 8 evi Supplier`s Credit bIqvi iKW evsjv`ki AvQ|

G Qvov evsjv`k hLbB Kvbv FY wbqQ Ab Kvbv `ki KvQ _K, Zvi ewki fvMB IB `kjvi Kvbv bv Kvbv evsK ev msvi gvag FY c`vb Kiv nqQ| hgbRvcvbi
JBIC- Japan Bank for International Cooperation KvQ _K evsjv`k miKvi eevi FY wbqQ| KvRB GwU GKwU mvaviY Abykxjbi ga co|

UvbwRU cևk `ki gvbyli mPZbZv ewi cևqvRb AvQ| AvwjK mnhvwMZv Ges hvMvhvM ewi gvag eemv-evwYRi cmvi NUj G `ki gvbylB DcKZ ne| G `ki ivRbxwZ G `ki gvbyli ^v_B nIqv DwPZ| wbQK Kvbv `kweivax ivRbxwZi gvag `ki gvbylK evKv evwbq wbR^ ^v_wmwi Rb `kK wZ Kivi ivRbxwZ cwinvi Kiv DwPZ|

jLK: wkK, BwۇcbWU BDwbfvwmwU


 


fvicÖvß m¤úv`K: Revi nvmb
evZ©v I evwYR¨ wefvM:65 gqgbwmsn †jb, evsjv‡gvUi, XvKv 1000|
†dvb: 9666580, 01670111100 ,
B-†gBj : editor@shaptahikkagoj.com
QvcvLvbv: gwgb Ad‡mU †cÖm, 9 bxj‡¶Z, eveycyiv, XvKv 1205|
bvCgyj Bmjvg Lvb KZ…©K m¤úvw`Z I cÖKvwkZ